ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
นักวิจัย : บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช
คำค้น : ซาลโมเนลลา , สุกร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาไม่ให้ปนเปื้อนข้ามในกระบวนการฆ่าและชำแหละสุกรเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการควบคุมเชื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสุกร จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการฆ่าและชำแหละสุกรหลักๆประกอบด้วย ทำให้สลบ แทงคอ ลวกซาก ถอนขน ผ่าซีก และเก็บในห้องเย็น กระบวนการเหล่านี้ในโรงงานที่ด้รับการรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตจะมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการแตกต่างกันในแต่ละโรงงาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาประสิทธิผลและเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการฆ่าและชำแหละในการควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาของโรงงานทีได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การศึกษาประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างจากโรงงาน 3 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง เพาะแยกเชื้อเพื่อหาปริมาณและร้อยละการปนเปื้อนของเชื้อ การเก็บตัวอย่างในแต่ละโรงงาน ประกอบด้วยการเก็บ swab จากซากสุกรที่ก่อนและหลังจุดควบคุมของกระบวนการผลิต และน้ำใช้ในโรงงาน คิดเป็นจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 252 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่าง swab ผิวซากสุกรทั้งหมดหลังผ่านขั้นตอนทำให้สลบที่เก็บจากทุกโรงงานพบเชื้อซัลโมเนลลาร้อยละ 44.40 ซีโรวาร์ที่ตรวจพบคือ S. Rissen (ร้อยละ 4.76) S. Weltevreden (ร้อยละ 2.38) S. Kedougou (ร้อยละ 0.79) และตรวจไม่พบเชื้อซัลโมเนลลาในกระบวนการอื่นๆ สรุปว่าแม้โรงงานจะมีกระบวนการฆ่าและชำแหละสุกรที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถควบคุมการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาได้อย่างมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช . (2552). ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช . 2552. "ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช . "ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช . ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.