ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : วาสนา ไอยรารัตน์
คำค้น : สตรี , สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย , สิทธิสตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ฬาพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยม ฐานะ สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสกฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์ อันมี มนุสมฤติ เป็นหลักใหญ่และวรรณกรรมอื่นๆ เช่น อาปัสตัมพธรรมศาสตร์ วาสิษฐธรรมศาสตร์ เพาธายนธรรมศาสตร์ ยาชธวัลกยธรรมศาสตร์ เคาตมสมฤติ วิษณุสมฤติ นารทสมฤติ และพฤหัสปติสมฤติ การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวดังกล่าว ผู้วิจัยรวบรวมหลักฐานและข้อมูลจากวรรณกรรมสันสกฤต ที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์ดังกล่าว และวรรณกรรมอื่นๆ รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ที่นักปราชญ์ชาวอินเดียและชาวตะวันตกได้เขียนขึ้นไว้เกี่ยวกับวรรณกรรมสันสกฤต ที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์ด้วย เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้ บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา ซึ่งเป็นเหตุทำให้วิจัยเรื่องนี้ ตลอดจนวิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 2 กล่าวถึง ค่านิยมในด้านความประพฤติและความงามของสตรีอินเดีย บทที่ 3 กล่าวถึง ฐานะของสตรีในครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ บทที่ 4 กล่าวถึง สิทธิของสตรีอินเดีย บทที่ 5 กล่าวถึง หน้าที่ของสตรีที่พึ่งปฏิบัติในฐานะลูกสาว ภรรยาและมารดา ตามลำดับ บทที่ 6 กล่าวถึง ความแตกต่างเกี่ยวกับความคิดในเรื่องค่านิยม สิทธิและหน้าที่ของสตรี บทที่ 7 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ จากการวิจัย ผู้วิจัยพบว่าสตรีอินเดียมีความเป็นรองสามีแทบทุกด้านเธอจะได้รับการยกย่องอยู่เพียงฐานะอย่างเดียว คือ ฐานะเป็นแม่ของลูกชาย หน้าที่สำคัญของเธอ คือ ทำงานบ้าน ซื่อสัตย์จงรักภักดี อุทิศตนเพื่อสามี เคารพนับถือเขาเหมือนเทพเจ้า นอกจากนี้สังคมยังเห็นว่าสตรีไร้ความสัตย์ และตำหนิในเรื่องความอ่อนไหวของอารมณ์และจิตใจที่อ่อนแอ ดังนั้น เธอจึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อื่นเสมอ และการที่เธอแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เธอหมดโอกาสในการศึกษาจึงทำให้เธอมีฐานะเท่ากับศูทร

บรรณานุกรม :
วาสนา ไอยรารัตน์ . (2522). สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา ไอยรารัตน์ . 2522. "สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา ไอยรารัตน์ . "สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
วาสนา ไอยรารัตน์ . สิทธิและหน้าที่ของสตรีในวรรณกรรมสันสฤตที่ว่าด้วยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.