ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์
นักวิจัย : พร้อมพรรณ พฤกษากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18233
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ที่มา โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดขึ้นเมื่อการทำงานของเบต้าเซลล์สร้างอินสุลินได้ไม่เพียงพอกับภาวะดื้ออินสุลิน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทั้งมารดาและทารก เรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์เป็นโปรตีนตัวใหม่ที่สร้างจากเนื้อเยื่อไขมันซึ่งมีผลต่อการทำงานของอินสุลินในหลายอวัยวะ สัมพันธ์กับภาวะดื้ออินสุลิน และระดับสูงขึ้นในหญิงที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาว่าระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์มีความสัมพันธ์กับผลของการตั้งครรภ์ในหญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่ และเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับตัวบ่งชี้ภาวะดื้ออินสุลิน วิธีการศึกษา ผู้วิจัยตรวจวัดระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ น้ำตาล ไขมัน อินสุลิน และประเมิน homeostasis model assessment (HOMA-1IR และ HOMA-2IR) และ QUICKI ในหญิงมีครรภ์ 532 คนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ระดับน้ำตาลหลังรับประทานกลูโคส 50 กรัมผิดปกติ) การเกิดภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารกจะถูกบันทึกไว้ ผลการศึกษา ผู้หญิง 171 ราย (ร้อยละ 32) เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารกเกิดขึ้นจำนวน 219 ราย (ร้อยละ 41) และ 105 ราย (ร้อยละ 20) ตามลำดับ ระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับระดับอินสุลิน, HOMA-1IR, HOMA-2IR, HOMA-%B, ไตรกลีเซอไรด์ และไตรกลีเซอไรด์/เอชดีแอล และสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับ QUICKI และเอชดีแอล เมื่อแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ ภาวะแทรกซ้อนของมารดาหรือทารกมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับระดับ เรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ สรุปผลการศึกษา หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ที่มีระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์สูง มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น การประเมินระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์อาจนำมาเป็นเครื่องมือในการทำนายผลการตั้งครรภ์ในหญิงมีครรภ์ได้

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

บรรณานุกรม :
พร้อมพรรณ พฤกษากร . (2552). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พร้อมพรรณ พฤกษากร . 2552. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พร้อมพรรณ พฤกษากร . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พร้อมพรรณ พฤกษากร . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเรตินอลบายด์ดิ้งโปรตีนโฟร์ กับผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก ในหญิงมีครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.