ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
นักวิจัย : สิริลักษณ์ จำเรียง
คำค้น : การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย , โรงเรียนอาชีวศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย กาญจนวาสี , มงคล ศรีไพรวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745637971 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18944
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2526 ถึง 2536 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ทำการเก็บรวบรวม ด้วยการถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๓ คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่ามัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์และฐานนิยมของแต่ละข้อความ ผลการวิจัยปรากฏแนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาของประเทศไทย ดังนี้ 1. วิชาการอีเลคโทรนิคจะเข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมในงานทางอาชีวศึกษา ซึ่งคาดว่าจะเน้นในแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสำเร็จรูป และ/หรือกึ่งสำเร็จรูปจากผลผลิตทางเกษตรกรรม/หรือในลักษณะแปรรูป โดยอาศัยพลังงานที่ค้นพบในประเทศ เช่น ก๊าซและน้ำมัน 2. อาชีพทางด้านอุตสาหกรรมและอาชีพทางการจัดการจะแยกเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะมากขึ้น และคาดว่าจะมีการประกอบอาชีพในลักษณะรวมทุนเป็นกิจการขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงต้องการแรงงานที่มีทั้งฝีมือเทคโนโลยีเฉพาะและความสามารถในทางบริหาร 3. คาดว่าจะไม่เพิ่มการผลิตแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านการจัดการแต่จะเพิ่มกระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4. กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีบทบาทสำคัญในการปรับระบบเศรษฐกิจโลกและจะมีการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศที่มีฐานทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งประเทศในกลุ่มเหล่านี้จะแลกเปลี่ยนตลาดแรงงานซึ่งกันและกันหรือแลกเปลี่ยนแรงงานในระดับกลุ่มต่อกลุ่ม 5. ความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ จะเป็นแรงงานระดับช่างฝีมือ มากกว่าแรงงานไม่มีฝีมือ และจะเพิ่มการแข่งขันระหว่างประเทศที่มีการส่งแรงงานออก 6. รัฐจะให้เอกชนร่วมจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นและยังคงอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐ 7. รัฐจะจัดให้มีคณะกรรมการการวัดผลและประเมินผลความรู้ความสามารถของนักเรียนอาชีวศึกษาและช่างฝีมือทั่วไปเพื่อออกเป็นวุฒิบัตรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 8. จำนวนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาจะเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 9. สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาจะมากกว่าหรือเท่ากับสวัสดิการของข้าราชการครู 10. หลัดสูตรอาชีวศึกษาจะเน้นทักษะภาคปฏิบัติให้มากขึ้น รวมทั้งจะมีเป้าหมายให้นักเรียนกลับมาที่ศูนย์การเรียน เพื่อปรับความรู้ความสามารถให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 11. คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาที่ตลาดแรงงานต้องการคือความรับผิดชอบสูง และการมีความคิดสร้างสรรค์ 12. ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาจะยังคงว่างงานหรือมุ่งเรียนต่อระดับสูง

บรรณานุกรม :
สิริลักษณ์ จำเรียง . (2527). แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริลักษณ์ จำเรียง . 2527. "แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริลักษณ์ จำเรียง . "แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สิริลักษณ์ จำเรียง . แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.