ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ
นักวิจัย : สมชาติ ประเสริฐ
คำค้น : การสอน -- อุปกรณ์ , แบบเรียนสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745646512 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18936
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรมในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยครูจันทบุรี จำนวน ๑๐๐ คน เป็นนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และต่ำระดับละ ๕๐ คน แบ่งนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๕ คน รวมเป็น ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนแบบโปรแกรมที่มีการสอน ๒ รูปแบบคือ แบบอุปมานและแบบอนุมาน โดยใช้เนื้อหาเรื่องเดียวกันคือ ทักษะโสตทัศนูปกรณ์ ให้นักศึกษากลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ๑ กลุ่ม และต่ำ ๑ กลุ่ม เรียนจากการสอนแบบอนุมาน อีก ๒ กลุ่ม เรียนจากการสอนแบบอุปมาน แล้วให้ตอบแบบทดสอบหลังการเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒ ทาง และทดสอบความมีนัยสำคัญที่ .๐๕ ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากรูปแบบในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับความมีนัยสำคัญที่ .๐๕

บรรณานุกรม :
สมชาติ ประเสริฐ . (2528). ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาติ ประเสริฐ . 2528. "ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาติ ประเสริฐ . "ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สมชาติ ประเสริฐ . ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.