ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา
นักวิจัย : สมชาติ เลิกบางพลัด
คำค้น : เรดอน , รังสีแอลฟา , รอยอนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745663158 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18935
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อแยกวัดอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-222 กับเรดอน-220 ด้วยวิธีแทรค-เอทช์ โดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา และเพื่อใช้วิธีแทรค-เอทช์ แยกหาเปอร์เซนต์ยูเรเนียมและธอเรียมในแร่ที่มีทั้งยูเรเนียมและธอเรียมปนกัน โดยการใช้แผ่นฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท แบบ CN-85 เป็นวัสดุบันทึกรอย และใช้สารสะลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซนต์ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นสารละลายเคมีที่เหมาะสมในการกัดขยายรอย ใช้แผ่นอะลูมินัมหนา 6.8 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งหาได้ง่าย เป็นแผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา จากการวิจัยพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการกัดขยายรอยอนุภาคอัลฟาจากเรดอน-222 และเรดอน-220 บนแผ่นฟิล์มเซลลูโลสไนเตรท แบบ CN-85 เมื่อมีแผ่นอะลูมินัมกั้นเป็น 30 นาที และเมื่อไม่มีแผ่นอะลูมินัมกั้น เป็น 40 นาที อัตราส่วนความหนาแน่นรอยอนุภาคอัลฟาจากเรดอน-222 เมื่อมีแผนอะลูมินัมกั้น ต่อ ความหนาแน่นรอยอนุภาคอัลฟาจากเรดอน-222 เมื่อไม่มีแผ่นอะลูมินัมกั้นเป็น 0.1815 อัตราส่วนความหนาแน่นรอยอนุภาคอัลฟาจากเรดอน-220 เมื่อมีแผ่นอะลูมินัมกั้น ต่อ ความหนาแน่นรอยอนุภาคอัลฟาจากเรดอน-220 เมื่อไม่มีแผ่นอะลูมินัมกั้นเป็น 0.3074 สามารถแยกรอยอนุภาคอัลฟาจากก๊าซผสมที่ปรากฏบนแผ่นฟิมล์เซลลูโลสไนเตรทเมื่อกั้นและไม่ได้กั้นด้วยแผ่นอะลูมินัมหนา 6.8 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร โดยมีค่าอัตราส่วนความหนาแน่นรอยอนุภาคอัลฟาจากก๊าซผสมซึ่งเหลือจากการกั้นต่อ ความหนาแน่นรอยอนุภาคอัลฟาจากก๊าซผสมเมื่อไม่มีแผ่นอะลูมินัมกั้นอยู่ระหว่าง 0.2468 ถึง 0.2971 และจากการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ปริมาณยูเรนียมและธอเรียมในแร่ที่มีทั้งยูเรเนียมและธอเรียมปนกันโนวิธีแทรค-เอทช์ ได้ผลอยู่ในลำดับ (order) เดียวกันกับผลจากการวิเคราะห์โดยวิธีแกมมาสเปคโตรมิตรี

บรรณานุกรม :
สมชาติ เลิกบางพลัด . (2529). การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาติ เลิกบางพลัด . 2529. "การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาติ เลิกบางพลัด . "การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สมชาติ เลิกบางพลัด . การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.