ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล
นักวิจัย : วิภาดา คุณาวิกติกุล
คำค้น : ครรภ์ -- ไทย -- แง่จิตวิทยา , สตรีมีครรภ์ -- ไทย , การรับรู้ , การพยาบาลทางสูติศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , สุขศรี บูรณะนิษฐ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745669334 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18924
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จากการรายงานของหญิงมีครรภ์และพยาบาล ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นมารดาหลังคลอดที่ใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ในระยะคลอดจำนวน 60 คน แยกเป็นมารดาหลังคลอดที่ในระหว่างการตั้งครรภ์มีอาการปกติ 30 คน และ มารดาหลังคลอดที่ในระหว่างการตั้งครรภ์อยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตราย 30 คน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด เพื่อให้หญิงมีครรภ์และพยาบาลเป็นผู้ตอบ นำไปหาความตรงตามเนื้อหา และความเที่ยงได้ค่าความเที่ยงตามแบบสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ .80 และ .89 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ โดยส่วนรวม ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์เป็นไปในทางบวก 2) การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงานของหญิงมีครรภ์ปกติ และพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยหญิงมีครรภ์ปกติมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานหัวใจทารกในครรภ์เป็นไปในทางบวก และการรับรู้ที่รายงานโดยพยาบาลเป็นไปในทางลบ 3) การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงานของหญิงมีครรภ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายและพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วิภาดา คุณาวิกติกุล . (2529). การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาดา คุณาวิกติกุล . 2529. "การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาดา คุณาวิกติกุล . "การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วิภาดา คุณาวิกติกุล . การเปรียบเทียบการรับรู้ของหญิงมีครรภ์ ต่อการใช้เครื่องตรวจวัดการทำงาน ของหัวใจทารกในครรภ์ตามการรายงาน ของตนเองและพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.