ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9
นักวิจัย : จำรัส น้อยแสงศรี
คำค้น : สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีที่สาม ที่มีต่อวิชาสังคมศึกษาในด้าน วิธีการสอนของครู ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ เรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ของโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนต่อไป วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 แบบ คือ แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบให้ตอบโดยอิสระ แล้วนำไปสอบถามกับตัวอย่างประชากรซึ่ง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ ทั้งชายและหญิงในภาคการศึกษา 9 เป็นนักเรียนชาย 200 คน นักเรียนหญิง 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน นำข้อมูลที่หามาได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ แล้วนำมาเสนอในรูปตารางและความเรียง ผลการวิจัย นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาของหลักสูตรยังคงศึกษาส่วนมากน่าสนใจมาก และควรเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ปัญหาบ้านเมือง พรรคการเมือง จิตวิทยา ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาสังคม ปัญหาระหว่างประเทศ ประวัติภูมิศาสตร์ และ บทบาทของนักเรียนเกี่ยวกับการเมือง เป็นต้น สำหรับวิธีการสอบนั้น นักเรียนชอบวิชาที่ครูขยายความรู้เพิ่มเติมเนื้อหาในแบบเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวข้องในบทเรียน ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน จัดทัศนะศึกษา และเชิญวิทยากรมาบรรยาย นักเรียนไม่ชอบวิธีการสอบที่ครูอธิบายและแสดงความคิดเห็นแต่ผู้เดียว ครูบรรยายตามแบบเรียน และอ่านบทเรียนแล้วให้นักเรียนดูตาม นักเรียนส่วนใหญ่เสนอแนะว่า การสอบของครูควรให้มีเป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนทุกครั้ง ควรปรับปรุงวิธีการสอนให้ใหม่อยู่เสมอ และควรมีวุฒิและประสบการณ์ทางการสอนเพื่อสามารถฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของวิชาในหมวดสังคมศึกษาในชีวิตประจำวัน นักเรียนเห็นว่า วิชาหน้าที่พลเมืองมีประโยชน์มากที่สุด เพราะสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้รองลงมาคือวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ส่วนวิชาศีลธรรมนั้นนักเรียนเห็นว่ามีประโยชน์น้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
จำรัส น้อยแสงศรี . (2519). ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำรัส น้อยแสงศรี . 2519. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำรัส น้อยแสงศรี . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
จำรัส น้อยแสงศรี . ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในภาคการศึกษา 9. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.