ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน
นักวิจัย : สมิทธิ์ จิรดิลก
คำค้น : ภาพยนตร์ -- แง่สังคม , จีน -- การเมืองและการปกครอง , จีน -- สังคมและวัฒนธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จีรบุณย์ ทัศนบรรจง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ถึงบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ที่ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องที่ได้รับอิทธิพลของงิ้วในด้านการวางบทบาทตัว ละคร แนวเรื่องทางวรรณกรรมและการลำดับเรื่อง รวมถึงองค์ประกอบด้านอื่น ๆ มาประกอบในภาพยนตร์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์นั้นสะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและการเมืองสังคมจีนในอดีตที่มีลักษณะเคร่งครัดต่อจารีตประเพณี โดยมีลักษณะทางสังคมเป็นสังคมปิตาธิปไตยอย่างชัดเจนอันเนื่องมาจากอิทธิพลจากรากฐานคำสอนของขงจื๊อ นอกจากนี้ยังเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับประเด็นของครอบครัว และการให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส รวมไปถึงความกตัญญูที่มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างทางครอบครัวขยายของสังคมจีน ในบริบททางการเมืองการปกครองนั้นภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางการเมืองการปกครองของจีนที่มีจักรพรรดิเป็นศูนย์กลางและมีการกระจายอำนาจให้แก่ขุนนางซึ่งส่งผลทำให้เกิดเป็นรูปแบบของสังคมระบอบศักดินา สุดท้ายนี้ในด้านวัฒนธรรมความเชื่อนั้น ชาวจีนมีความเชื่อและผูกพันกับสวรรค์ เทพเจ้าและเซียน รวมถึงความคิดความเชื่อในเรื่อง ศีลธรรม การเวียนว่ายตายเกิด โดยบริบททั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีรากฐานทางความคิดมาจากสามศาสนาที่ได้อยู่คู่ กับสังคมจีนในอดีตมาอย่างช้านาน นั่นคือ ขงจื๊อ เต๋าและพุทธศาสนา

บรรณานุกรม :
สมิทธิ์ จิรดิลก . (2552). การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมิทธิ์ จิรดิลก . 2552. "การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมิทธิ์ จิรดิลก . "การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สมิทธิ์ จิรดิลก . การศึกษาภาพยนตร์เพลงงิ้วของบริษัท ชอว์ บราเดอส์ ในบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศจีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.