ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : จำเนียร กุนาศล
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , ครูใหญ่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของครูใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 2. เพื่อการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูใหญ่ทุกคนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสามัญศึกษา ทั้งหมดทั่วราชอาณาจักร จำนวน 183 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับนิเทศการศึกษา โดยยึดหลักของ เบน แฮริส (Ben M. Harris) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้นำไปทดลองกับครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 9 แห่ง หลังจากนั้นจึงนำมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม จากจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปจำนวน 183 ฉบับ ได้รับคืนมาทั้งสิ้น 127 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.40 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติแบบ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สรุปผลการวิจัย ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศศึกษาของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1.โดยทั่วไปครูใหญ่มีความเห็นว่า ได้แสดงพฤติกรรมด้านการจัดหลักสูตรและการสอนอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 2. โดยทั่วไปครูใหญ่มีความเห็นว่า ได้แสดงพฤติกรรมด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3.โดยทั่วไปครูใหญ่มีความเห็นว่า ได้แสดงพฤติกรรมด้านสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 4. โดยทั่วไปครูใหญ่มีความเห็นว่า ได้แสดงพฤติกรรมด้านการจัดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การสอนอยู่ในระดับมาก 5.โดยทั่วไปครูใหญ่มีคามเห็นว่า ได้แสดงพฤติกรรมด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก 6. โดยทั่วไปครูใหญ่มีความเห็นว่า ได้ประสบปัญหาในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน เพราะมีงานที่เกี่ยวกับกรบริหารอยู่มาก จึงทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการนิเทศการสอน นอกจากนี้ครูใหญ่ยังมีความเห็นว่า โรงเรียนควรมีอิสระในทางทางการจัดการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรมากกว่าปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
จำเนียร กุนาศล . (2521). ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำเนียร กุนาศล . 2521. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำเนียร กุนาศล . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
จำเนียร กุนาศล . ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.