ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา
นักวิจัย : จำลอง พัฒนเวช
คำค้น : สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน , ชาวเขา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ โสมประยูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาให้มีความสามารถในการสอนวิชาสุขศึกษาให้แก่ชาวเขา และเพื่อทดลองใช้แบบเรียนวิชาสุขศึกษา ของแผนกวิชาประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่หลักสูตรพิเศษ หนังสือแบบเรียน คู่มือครู แบบทดสอบแบบให้คะแนนการฝึกสอน แบบนิเทศการสอนแบบปรนัย แบบประเมินผลหนังสือแบบเรียน และวิธีสอนวิชาสุขศึกษาตามแนวของโครงการทดลอง โดยนำเครื่องมือในการวิจัยไปทดลองฝึกอบรมกับตัวอย่างประชากรที่เป็นชาวเขา จำนวน 55 คน ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลในการวิจัยเก็บรวบรวมจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม คะแนนแบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย คะแนนทดสอบวิชาครูเบื้องตัน และคะแนนการฝึกสอน ผลการวิจัย 1. พัฒนาการของผู้รับการอบรมด้านวิชาการและความสามารถในการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ 2. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนการฝึกอบรมเป็น 10.29 นับว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน และการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลด้านวิชาการและความสามารถในการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .43 และมีนัยสำคัญที่ 0.1 แสดงว่าสัมฤทธิผลด้านวิชาการและความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์กันในเชิงนิมาน 4. พื้นฐานการศึกษาและสภาพของผู้รับการอบรมไม่มีอิทธิพลต่อความต่อมั่นใจในการสอนกล่าว คือ จากผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (X2) ของการทดสอบความมั่นใจในการสอนของผู้รับการฝึกอบรม ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5. ผู้รับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในหนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาที่กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ดี นับได้ว่า หลักสูตรพิเศษ หนังสือแบบเรียน คู่มือครู แบบทดสอบ แบบให้คะแนนการฝึกสอน แบบนิเทศการสอนแบบปรนัย แบบประเมิน ผล หนังสือแบบเรียน และวิธีสอนวิชาสุขศึกษาตามแนวของโครงการใช้ได้ผลดี ดังนั้นการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการสอนวิชาสุขศึกษาจึงมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

บรรณานุกรม :
จำลอง พัฒนเวช . (2517). การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำลอง พัฒนเวช . 2517. "การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำลอง พัฒนเวช . "การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
จำลอง พัฒนเวช . การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.