ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : เฉลิมศักดิ์ ยะโสธร
คำค้น : การศึกษา -- ไทย -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745636665 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาภายในจังหวัด เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด 2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดความคิดเห็นของผู้บริหารศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาภายในจังหวัด 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารการศึกษาและกลุ่มข้าราชการที่รับผิดชอบของการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ที่มีโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด วิธีดำเนินการวิจัย ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 601 คน และข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 168 คน รวมกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 765 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งเป็น 3 ตอนคือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างบริหารการศึกษาระดับจังหวัดในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคตเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) จากแบบสอบถามที่ส่งไป จำนวน 769 ฉบับ ได้รับคืน 528 คิดเป็น ร้อยละ 68.66 ข การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าร้อยละ และค่า ไค-สแคว์ ผลการวิจัย 1. การแบ่งหน่อยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดในปัจจุบัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเรื่องหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดแต่สังกัดราชการส่วนกลางส่วนในอนาคตนั้นเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดจะให้มีการรวบรวมหน่อยงานทางการศึกษาทุกระดับประเภทภายในจังหวัด (ยกเว้นมหาวิทยาลัย) เข้าด้วยกันหรือเป็นหน่วยงานเดียวกัน 2.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดในปัจจุบัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการให้ศึกษาธิการจังหวัดมีฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ดูแลการศึกษาทุกกรมภายในจังหวัดและเห็นด้วยน้อยที่สุดในเรื่องการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดอำนาจในการตัดสินใจส่วนใหญ่ขี้นอยู่กับส่วนกลาง ส่วนในอนาคตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายในจังหวัด (ยกเว้นมหาวิทยาลัย) 3. ความสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดมีการประสานงานกันน้อยส่วนในอนาคตผู้ตอบแบบสอบถามาส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดที่จะให้มีการประสานร่วมมือกัน 4.ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดในอนาคตไม่แตกต่างกัน 5. ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดในปัจจุบัน พบว่าปัญหาในเรื่องขาดเอกภาพในการบริหารการศึกษา และขาดการประสานงาน

บรรณานุกรม :
เฉลิมศักดิ์ ยะโสธร . (2527). ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมศักดิ์ ยะโสธร . 2527. "ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมศักดิ์ ยะโสธร . "ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เฉลิมศักดิ์ ยะโสธร . ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.