ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ
นักวิจัย : เฉลียว พันธุ์สีดา
คำค้น : หลวงวิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ เพื่อให้เข้าใจถึงชีวิตและผลงานวรรณกรรมของท่านในด้านต่างๆ วิธีดำเนินการวิจัยมีดังนี้ (1) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์รัฐบาลบันทึกอัตชีวประวัติ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ (2) สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงวิจิตรวาทการ (3) สร้างเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือสารคดีเชิงวิชาการ และ (4) วิเคราะห์หนังสือปรัชญาศาสนา สังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ของหลวงวิจิตรวาทการ ตามนัยทางสถิติ 4 ด้าน คือ 4.1 ด้านเนื้อหาสาระ 4.2 ด้านประเทืองปัญญา 4.3 ด้านทัศนคติและมโนธรรม และ 4.4 ด้านลักษณะรูปเล่มและคุณภาพของการพิมพ์ ผลของการวิจัยสรุปได้ว่าในด้านการดำเนินชีวิต หลวงวิจิตรวาทการประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์หลายด้าน อาทิเช่น ด้านการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวตลอดจนด้านการประพันธ์ ในด้านการประพันธ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานทั้งหมดของท่านแล้วนำมาจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ได้ 9 หมวดวิชา คือ ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปกรรมและการบันเทิง วรรณคดี และประวัติศาสตร์ ผลการวิเคราะห์หนังสือด้านปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ปรากฏว่าในด้านเนื้อหาสาระส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านประเทืองปัญญา ด้านทัศนคติและมโนธรรม อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ส่วนด้านลักษณะรูปเล่มและคุณภาพของการพิมพ์นั้นความถูกต้องของตัวอักษร การจัดแบ่งเนื้อที่ การวางรูปหน้ากระดาษ ตลอดจนภาพปกมีศิลปะ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี สารบาญ เชิงอรรถ และบรรณานุกรม อยู่ในเกณฑ์พอใช้ส่วนภาคผนวก อภิธานศัพท์ ส่วนโยง ตลอดจนภาพประกอบ แผนที่ แผนภูมิ ตาราง ยังไม่มีลักษณะเด่น

บรรณานุกรม :
เฉลียว พันธุ์สีดา . (2517). ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลียว พันธุ์สีดา . 2517. "ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลียว พันธุ์สีดา . "ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
เฉลียว พันธุ์สีดา . ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.