ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เฉลา เพียรชอบ
คำค้น : อนามัยโรงเรียน , สุขศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ โสมประยูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745668575 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ตามตัวแปรเกี่ยวกับเพศของนักเรียนและสังกัดของโรงเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วนตนเอง ตัวอย่างประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 600 คน เป็นเพศชาย 300 คน และเพศหญิง 300 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 600 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ( t-test) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถามปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร ดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในเกณฑ์ดี 2. นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ชั้นประถมปีที่ 6 ดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงดูแลสุขภาพตนเองดีกว่านักเรียนชาย 3. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาดูแลสุขภาพตนเองดีกว่านักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
เฉลา เพียรชอบ . (2529). การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลา เพียรชอบ . 2529. "การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลา เพียรชอบ . "การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
เฉลา เพียรชอบ . การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.