ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
นักวิจัย : สุจิตรา พรมนุชาธิป
คำค้น : พฤติกรรมเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณราย ทรัพยะประภา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครูว่ามีมากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูชาย 200 คนและหญิง 240 คน รวม 440 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2521 สุ่มจากวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร 3 แห่งและต่างจังหวัด 3 แห่ง โดยมีสมมุติฐาน คือ (1) นักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกสูงกว่านักศึกษาวิทยาลัยครูในต่างจังหวัด (2) นักศึกษาวิทยาลัยครูชายมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกสูงกว่านักศึกษาวิทยาลัยครูหญิง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสำรวจพฤติกรรมกล้าแสดงออกซึ่งดัดแปลงมาจาก The Assertion Inventory ของอิลลีน ดี. แกมบริล และเชอรีล เอ. ริชเช (Eileen D. Gambrill and Cheryl A. Richey) จากการใช้ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างและหาค่าร้อยละของความถี่ของผู้ที่กล้าแสดงออกและไม่กล้าแสดงออก ปรากฏว่า (1) นักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกสูงกว่านักศึกษาวิทยาลัยครูในต่างจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (2) นักศึกษาวิทยาลัยครูชายมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกไม่แตกต่างจากนักศึกษาวิทยาลัยครูหญิง (3) นักศึกษาวิทยาลัยครูที่มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น นอกจากนั้นมีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก (4) นักศึกษาวิทยาลัยครูเลือกพฤติกรรมที่ต้องการมีความกล้าในการแสดงออกมาขึ้น 3 อันดับแรกคือ การขอร้องให้บุคคลหยุดกระทำการอันเป็นที่รบกวนในที่สาธารณะ การปฏิเสธคำขอยืมของมีค่า และการเริ่มสนทนากับคนแปลกหน้า

บรรณานุกรม :
สุจิตรา พรมนุชาธิป . (2522). การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา พรมนุชาธิป . 2522. "การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา พรมนุชาธิป . "การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
สุจิตรา พรมนุชาธิป . การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.