ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : ลลินธร กิจจาธิการกุล
คำค้น : นักเรียน -- ทัศนคติ , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ (1) ศึกษาทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) เปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ในเขตตัวเมืองกับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตตัวเมือง นักเรียนที่บิดามารดามีพื้นฐานการศึกษา อาชีพและวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรต่างกัน วิธีดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและแบบวัดทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนในเรื่องการเมืองโดยทั่วๆ ไป ผู้นำทางการเมือง ระบบการปกครองของประเทศ สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท จำนวน 42 ข้อ แบบสอบถามมีความตรง (Validity) โดยการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเที่ยง (Reliability) 0.71 และเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามเขตการศึกษากับประเภทโรงเรียน และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามโรงเรียนเพื่อให้ได้นักเรียนจำนวน 540 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าซี (Z-test) กับค่า ไคสแควร์ (Chi-Square) และหาอัตราส่วนร้อยละ ผลการวิจัย 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีทัศนคติทางการเมืองในกลุ่มเป็นกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.22 ของตัวอย่างประชากรกลุ่มก้าวหน้ามีร้อยละ 29.57 และกลุ่มอนุรักษ์นิยมมีเพียงร้อยละ 6.21 ของตัวอย่างประชากร 2. นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตัวเมืองกับอยู่นอกเขตตัวเมือง มีทัศนคติทางการเมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. ระดับการศึกษา อาชีพ และการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของบิดามารดาไม่มีผลทำให้ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ลลินธร กิจจาธิการกุล . (2523). ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลินธร กิจจาธิการกุล . 2523. "ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลินธร กิจจาธิการกุล . "ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
ลลินธร กิจจาธิการกุล . ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.