ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : ลักขณา สมเชื้อ
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม , การสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , กิติยวดี บุญซื่อ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18212
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อจะศึกษาปัญหาและรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ในการจัดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังครูประจำชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จำนวน 300 คน และนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอในรูปตารางและความเรียง ผลการวิจัย 1. ด้านตัวครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนในชั้นประถมศึกษาค่อนข้างน้อย และมีวุฒิในการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิชาครู โรงเรียนสามารถจัดครูสอนเฉพาะกลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพได้เพียงร้อยละ 2.2 ครูสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพเพราะความจำเป็น คือเป็นครูประจำชั้นและต้องสอนทุกวิชาและส่วนใหญ่ได้รับการอบรบตามแนวการสอนตามหลักสูตรใหม่ปี 2521 แต่นำผลที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ได้น้อยมาก และขณะที่ครูสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพมีปัญหาการสอนเกิดขึ้นครูต้องการปรึกษากับศึกษานิเทศก์มากที่สุด 2. ด้านผู้บริหาร พบว่า ครูส่วนใหญ่มีปัญหามากในเรื่องศึกษานิเทศก์ซึ่งมานิเทศ ติดตามผลและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนให้ครูในโรงเรียนน้อยมาก 3. ด้านหลักสูตร พบว่า สื่อการเรียนและกระบวนการเรียนการสอนครูส่วนใหญ่มีปัญหามากในเรื่อง ครูไม่มีเวลาผลิตสื่อการสอนและขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งานของเด็ก โรงเรียนจัดการประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและทัศนะคติต่อการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพน้อยมาก รวมทั้งใช้แหล่งวิทยากรและวิทยากรในท้องถิ่นได้น้อยที่สุด 4. ส่วนด้านความรู้พื้นฐานของครูเกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์และงานช่าง และด้านประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า ครูมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ครูประจำชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ยังได้เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียน สรุปได้คือ ผู้บริหารและครู ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพเป็นอย่างดี ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอและครูใหญ่ ครูผู้ปกครอง วิทยากรในท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ ต้องรับผิดชอบและร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ และผู้บริหารจำเป็นต้องเตรียมครูผู้ชำนาญงานสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพไว้ในโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นและเหมาะกับการใช้งานของเด็กอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดหาสถานที่เรียนภาคปฏิบัติที่เหมาะสมและมีที่สำหรับเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ นอกจากนั้น ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ต้องมีการนิเทศติดตามผลการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกัน

บรรณานุกรม :
ลักขณา สมเชื้อ . (2524). ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา สมเชื้อ . 2524. "ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา สมเชื้อ . "ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ลักขณา สมเชื้อ . ปัญหาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.