ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ
นักวิจัย : ลักขณา บรรพกาญจน์
คำค้น : ครู -- การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18211
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ โดยอาศัยแบบจำลองซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นครูประจำการที่รับการอบรมในโครงการนี้ รุ่นที่ 4 จำนวน 77 คน และอาจารย์ที่ทำการอบรมจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบแบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์สอน และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ฐานนิยมค่ามัชฌิมาเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตารถฐาน แล้วทดสอบค่าที่ ผลการประเมินปรากฏว่า วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติและความต้องการแล้วความคาดหวังของครูประจำการ มีทรัพยากรพอเพียงในการดำเนินการจัดอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และโครงการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

บรรณานุกรม :
ลักขณา บรรพกาญจน์ . (2523). การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา บรรพกาญจน์ . 2523. "การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา บรรพกาญจน์ . "การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
ลักขณา บรรพกาญจน์ . การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.