ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
นักวิจัย : ฤทธิรงค์ นิยมโชค
คำค้น : คลื่นอะคูสติก , Corrosion , Acoustic emission
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ต้นพงศ์ แก้วคงคา , ศิริพร ดาวพิเศษ , จิรพงศ์ ลิม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการตรวจจับการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ด้วยวิธีการปล่อยคลื่นอคูสติกในการทดสอบมีการปรับค่าความเข้มข้นของสารละลาย ได้แก่ 0.05, 0.10, และ 0.20 โมล่าร์ เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรของสัญญาณอะคูสติกกับอัตราการกัดกร่อน โดยอัตราการกัดกร่อนหาได้จากการทดสอบด้วยวิธีโพเทนชิโอไดนามิกส์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาวงจรโพเทนชิโอสแตทขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบ โดยวงจรที่พัฒนาขึ้นจะมีขนาดกะทัดรัดและราคาถูกกว่าเครื่องมือทดสอบในเชิงพาณิชย์ จากผลการทดลองพบว่าสามารถตรวจจับสัญญาณอคูสติกจากการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนในสารละลายกรดได้ โดยตัวแปรที่สัมพันธ์ที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กับการกัดกร่อน ได้แก่ ช่วงเวลาขาขึ้นสัญญาณ (Rise time), เคาท์ (Count), พลังงาน (Energy), ช่วงเวลาของสัญญาณ (Duration) แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ได้จากการทดสอบพบว่ามีค่าเบี่ยงเบนสูงเนื่องจากพื้นผิวชิ้นงานที่ใช้ทดสอบมีการเกิดรอยบกพร่องตามบริเวณขอบ (Crevice) ผิวของชิ้นงาน งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณเพื่อระบุตำแหน่งของการกัดกร่อนโดยทำการทดสอบการหาแหล่งกำเนิดของสัญญาณอคูสติกจากตัวรับรู้สัญญาณ 4 ตัว ในการทดลองใช้แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมเบอร์ 304 โดยจำลองการเกิดสัญญาณอคูสติกจากอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณอคูสติก ในตำแหน่งต่างๆ กัน 5 ตำแหน่งๆ ละ 100 ครั้ง ผลการทดสอบพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องอยู่ที่ 91 เปอร์เซนต์และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1 เซนติเมตร

บรรณานุกรม :
ฤทธิรงค์ นิยมโชค . (2552). การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฤทธิรงค์ นิยมโชค . 2552. "การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฤทธิรงค์ นิยมโชค . "การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ฤทธิรงค์ นิยมโชค . การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.