ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : วรรลฑา สุขบำเพ็ญ
คำค้น : 5 จังหวัดใต้ , การตัดสินใจ , จังหวัดนครศรีธรรมราช , ระบบการจัดการข้อมูลตำบล , วิจัยเชิงปฏิบัติการ , อำเภอพระพรหม , อำเภอเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5250048 , http://research.trf.or.th/node/8141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาใน 4 ประเด็น คือ 1) การสร้าง กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลในพื้นที่ขยายผล ให้สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ สนับสนุนการตัดสินใจวางแผนพัฒนาพื้นที่ 2) ค้นหาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ในการขยายผลการ จัดการข้อมูลระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3) ความเป็นไปได้ใน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตำบลและเครือข่ายศูนย์ข้อมูลตำบลนำไปสู่การบูรณาการเป็นเครือข่ายในระดับ จังหวัด และ 4) นำสารสนเทศที่เกิดจากฐานข้อมูลครัวเรือน/ชุมชน ไปจัดการเรียนรู้ภายในตำบล สร้างองค์ความรู้ขยายผลสู่การพัฒนา เกิดประโยชน์ในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 องค์กร ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์เสด็จ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง 3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ 4) องค์การ บริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อตอบคำถามทั่วไปที่ถามว่า “จะสร้าง กระบวนการ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลอย่างไร ให้สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ใน การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งคำถามดังกล่าวปรากฏในประเด็นแรกของ วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย และจากการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลให้สามารถ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น พบว่ามี กระบวนการที่สำคัญ 10 กระบวนการดังนี้คือ 1) การประสานงานสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดจ้างผู้บันทึกข้อมูล 2) การจัดประชุมทำ ความเข้าใจกับตัวแทนท้องที่ ท้องถิ่น แกนนำชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะทำงานตำบลและเตรียมความ พร้อมในการดำเนินงานตามโครงการทั้งระดับหมู่บ้านและตำบล 3) การอบรมเทคนิคการจัดเก็บ ข้อมูลให้กับคณะทำงานตำบล 4) การประชุมทำความเข้าใจระดับหมู่บ้านสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องใน การให้ข้อมูลครัวเรือนที่เป็นจริง เก็บข้อมูลครัวเรือนตามแบบฟอร์ม และนำเข้าโปรแกรมขอนหาด 5) การจัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 6) การจัดกิจกรรมคืนชุด ข้อมูล ความรู้สู่ชุมชนในระดับตำบลครั้งที่ 1 7) นักวิจัยอบรมโปรแกรม MapWindow GIS ให้กับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในพื้นที่ 8) การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างคณะทำงานตำบลกับแกน นำชุมชนเพื่อวางขอบเขตตำบล/หมู่บ้าน กำหนดจุดพิกัดตำแหน่งบ้านเรือน สถานที่สำคัญ ถนน แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติในตำบล เพื่อลงข้อมูลในโปรแกรม MapWindow GIS 9) นักวิจัยอบรมการติดตั้งและเรียกใช้ Plug ins เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้บันทึกข้อมูลในพื้นที่ และ 10) การจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลตำบล และจัดกิจกรรมคืนชุดข้อมูล ความรู้สู่ชุมชน ในการออกแบบการ วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวแปร ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1) ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการ ข้อมูลระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2) ความเป็นไปได้ในการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลตำบล / เครือข่ายศูนย์ข้อมูลตำบลและนำไปสู่การบูรณาการเป็นเครือข่ายในระดับ จังหวัด และ 3) การนำสารสนเทศที่เกิดจากฐานข้อมูลครัวเรือน/ชุมชน ไปจัดการเรียนรู้ภายในตำบล สร้างองค์ความรู้ขยายผลสู่การพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ใช้วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงคุณลักษณะจาก โปรแกรมขอนหาด ส่วนโปรแกรม Map Window GIS ใช้วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการข้อมูลตำบล เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วยปัจจัย 9 ข้อ ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความเห็นชอบสนับสนุน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน 2) ผู้ประสานงานในพื้นที่มีความเข้มแข็งมุ่งมั่น ในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 3) มีโครงสร้างคณะทำงานที่มาจากภาคส่วนต่างๆในตำบลเข้ามา ร่วมกันเป็นคณะทำงานตำบล 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล และภาคีต่างๆทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการทำงานท้องถิ่น 5) เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลทำงานต่อเนื่องและรับผิดชอบงานนี้โดยตรง 6) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุม 7) ความพร้อมของอุปกรณ์ในการทำงาน 8) ทีมวิชาการให้การสนับสนุนหรือหนุน เสริม และ 9) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตำบล หรือ เครือข่ายศูนย์ข้อมูลตำบล และนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการดำเนินงาน 2) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครจาก ภาคประชาชนรับผิดชอบโดยตรงอย่างน้อยหนึ่งคน และ 3) มีการมีคณะทำงานตำบลเพื่อ ประสานงานในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน 3. การนำสารสนเทศ ที่เกิดจากฐานข้อมูลครัวเรือน/ชุมชน ไปจัดการเรียนรู้ภายใน ตำบล สร้างองค์ความรู้ขยายผลสู่การพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลนำเข้าโปรแกรมขอนหาด (Pan Data) เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น 2) ข้อมูลนำเข้าโปรแกรม MapWindow GIS เช่นข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ตำแหน่ง บ้านเรือน ถนน แหล่งน้ำ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
วรรลฑา สุขบำเพ็ญ . (2556). วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรลฑา สุขบำเพ็ญ . 2556. "วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรลฑา สุขบำเพ็ญ . "วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
วรรลฑา สุขบำเพ็ญ . วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.