ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์
นักวิจัย : ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา
คำค้น : มนุษยศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร ทองอุไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์ โดยอาศัยระบบสอบถามมีข้อกระทงทั้งหมด 52 ข้อ ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และนิสิต ซึ่งได้รับการสุ่มอย่างมีระบบ จากคณะอักษรศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 476 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียง 499 ฉบับ ผลของการตอบแบบสอบถามได้นำไปวิเคราะห์ตัวประกอบ โดยสะกัดตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบสำคัญ และหมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ได้ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน โดยพิจารณาจากตัวประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่ 5 ตัวแปรขึ้นไป และมีน้ำหนักบนตัวประกอบตั้งแต่ .300 ขึ้นไป ปรากฏผลจากการวิเคราะห์ได้ตัวประกอบ 6 ตัวประกอบ ได้แก่อุปกรณ์การสอน บุคลิกลักษณะของอาจารย์ วิธีการสอน ทัศนคติของอาจารย์ต่อนิสิต ตำราเรียน และ ทักษะการสอน

บรรณานุกรม :
ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา . (2520). ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา . 2520. "ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา . "ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา . ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.