ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
นักวิจัย : ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ
คำค้น : วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18205
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

ความมุ่งหมาย เพื่อสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง และหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 90/90 การดำเนินงาน ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนโดยใช้ระบบผลิตชุดการสอนแผนจุฬาขึ้น 4 ชุด คือ (1) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (2) การขยายตัว (3) สถานะของสสาร และ (4) การส่งผ่านความร้อน แล้วนำชุดการสอนทั้ง 4 ชุด ไปทดลองสอนหาประสิทธิภาพ 3 ขั้น คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง, แบบกลุ่มและแบบสนาม เพื่อปรับปรุงชุดการสอนได้ตามเกณฑ์ 90/90 ในการทดลองทุกขั้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทำแบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดพื้นความรู้ของผู้เรียน และเพื่อวัดความก้าวหน้าหลังเรียน เปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียน และหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลการวิจัย ชุดการสอนทั้ง 4 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 89.8/89.8 98.1/91.5 90.6/91.5 และ 96.5/92.5 ตามลำดับ และพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนทุกชุดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ . (2519). การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ . 2519. "การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ . "การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
ลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ . การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ความร้อนในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.