ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง
นักวิจัย : ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ครูภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิตรวัลย์ โกวิทวที , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745608777 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการเพื่อป รับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือประกอบการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผู้สอน ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการสอน ปัญหาการวัดผล ปัญหาการใช้อุปกรณ์การสอน ปัญหาจากตัวนักเรียนและผู้ปกครอง และความต้องการของครูผู้สอน หลังจากได้นำไปทดลองใช้แล้วได้ทำการปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉ บับสมบูรณ์ และไปใช้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดตรังทุกโรงเรียน จำนวน 292 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 258 ชุด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นจึงสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัย สถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับตัวครู ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนมากมีวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และไม่ได้เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นวิชาเอก ส่วนมากเป็นหญิง มีอายุระหว่าง 25-29 ปี อายุราชากรส่วนใหญ่ระหว่าง 1-5 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษระหว่าง 1-3 ปี ชั่วโมงสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษของครูส่วนมากระหว่าง 6-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และสอนรวมกับวิชาอื่นด้วย 20-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครูส่วนมากรู้สึกชอบ สมัครใจสอนภาษาอังกฤษเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากตำราและเห็นว่ากิจกรรมเสริม หลักสูตรเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษของครูที่อยู่ในระดับมากคือปัญหานักเรี ยนไม่มีโอกาสฟังเสียงเจ้าของภาษาอย่างพอเพียง และปัญหาการส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอ ง ปัญหาการวัดผลคือ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างแบบทดสอบ และครูขาดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบบทดสอบ ปัญหาการใช้อุปกรณ์การสอนคือ การขาดแคลนงบประมาณ สำหรับการจัดหาและจัดทำอุปกรณ์การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนอุปกรณ์การสอน เทปบันทึกเสียง เป็นปัญหามาก ปัญหาจากตัวนักเรียนคือ สำเนียงภาษาถิ่นของนักเรียนเพิ่มปัญหาในการฝึกออกเสียง โดยทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาจากผู้ปกครองนักเรียน ในด้านความต้องการครูผู้สอนส่วนมาก ต้องการแบบทดสอบมาตรฐาน ข้อเสนอแนะ 1.ครูสอนภาษาอังกฤษควรจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 2.โรงเรียนควรจะจัดสอนภาษาอังกฤษเมื่อมีความพร้อมตามเกณฑ์ที่ กรมวิชากำหนด 3.ผู้บริหารการศึกษาควรจะจัดเปิดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษตามหลั กสูตรใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2525

บรรณานุกรม :
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ . (2525). ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ . 2525. "ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ . "ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ . ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.