ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
นักวิจัย : เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
คำค้น : นักโทษหญิง -- ไทย , โทษประหารชีวิต , เรือนจำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังหลังชีวิตที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของนักโทษประหารชีวิต 2) เพื่อศึกษาบริบทของเรือนจำที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวของนักโทษประหารชีวิต 3) เพื่อศึกษาการยอมรับโทษของนักโทษประหารชีวิต โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เทคนิคการวิจัยแบบวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ต้องโทษประหารชีวิตหญิง จำนวน 6 ราย และบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ต้องโทษประหารชีวิต(เจ้าหน้าที่ และบุคคลในครอบครัว) จำนวน 5 ราย และใช้วิธีการศึกษาประวัติชีวิตในกลุ่มผู้ต้องโทษประหารชีวิตหญิง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในลักษณะพรรณาความ ผลการศึกษา พบว่าภูมิหลังชีวิตที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของผู้ต้องโทษประหารชีวิตนั้นมีปัจจัย และสาเหตุของการนำมาสู่การกระทำความผิด รวมถึงการให้ความหมายของชีวิตที่แตกต่างกันตามแต่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ส่วนบริบทของเรือนจำที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต ได้แก่ บริบทเชิงพื้นที่ บริบทเชิงปฏิสัมพันธ์ บริบทด้านกฎ ระเบียบ ด้านกิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญภายในเรือนจำ สำหรับการปรับตัว และการยอมรับโทษประหารชีวิตของผู้ต้องโทษประหารชีวิตนั้นมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันซึ่งมีผลจากภูมิหลังชีวิต ประสบการณ์ชีวิตภายใต้บริบทเรือนจำ และพลังรอบล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคน ดังนั้น การดูแลผู้ต้องโทษประหารชีวิตควรให้ความสำคัญถึงประสบการณ์ชีวิตของบุคคล การให้โอกาสผู้ต้องโทษประหารชีวิตได้มีส่วนในการถ่ายทอดประสบการณ์ การให้คุณค่าในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อเป็นบทเรียน และการเห็นคุณค่าของชีวิต ที่นำไปสู่การป้องกันการกระทำความผิดของบุคคล การเกิดอาชญากรรม หรือปัญหาสังคมอื่นๆในสังคม

บรรณานุกรม :
เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ . (2553). บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ . 2553. "บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ . "บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ . บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.