ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร ทองอุไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ (1) ศึกษาสถานภาพของห้องเรียนและห้องประเภทอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่ จำนวนและพื้นที่ห้องทุกห้อง ลักษณะของห้องเรียน การใช้ประโยชน์ห้องเรียนและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียน จำแนกตามขนาดห้องเรียนและคณะ (2) เปรียบเทียบค่าการใช้ประโยชน์ห้องเรียนของแต่ละคณะและขนาดกับค่าการใช้ประโยชน์ห้องเรียนที่เหมาะสม (3) ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในคณะต่างๆ ดัชนีของค่าการใช้ประโยชน์ห้องเรียนมี 2 ค่าคือ อัตราการใช้ห้องและอัตราการใช้พื้นที่ ค่าประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนคำนวณจากอัตราการใช้ห้องคูณกับอัตราการใช้พื้นที่ ใช้การทดสอบค่าทีเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียนและปฏิบัติการ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีห้องทั้งหมด 1,729 ห้อง พื้นที่ห้องเรียน 85,879.44 ตารางเมตร ลักษณะของห้องเรียนเป็นห้องเรียนขนาด ก. ร้อยละ 0.95 ห้องเรียนขนาด ข. ร้อยละ 30.48 ห้องเรียนขนาด ค.ร้อยละ 38.09 และห้องเรียนขนาด ง. ร้อยละ 30.48 2. อัตราการใช้ห้องโดยเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ 80.31 ห้องเรียนขนาด ค. และคณะมนุษยศาสตร์ มีอัตราการใช้ห้องสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.81 และ 102.52 ตามลำดับ ห้องเรียนขนาด ก. และคณะเทคนิคการแพทย์ มีอัตราใช้ห้องต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 34.29 และ 29.43 ตามลำดับ ส่วนอัตราการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ 32.24 ห้องเรียนขนาด ข. และคณะสังคมศาสตร์มีอัตราการใช้พื้นที่สูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.82 และ 60.93 ตามลำดับ ห้องเรียนขนาด ก.และคณะเทคนิคการแพทย์ มีอัตราใช้พื้นที่ต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 18.10 และ 9.46 ตามลำดับ 3. ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนโดยเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ 29.82 ห้องเรียนขนาด ข. และคณะสังคมศาสตร์ มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.62 และ 61.51 ตามลำดับ ห้องเรียนขนาด ก. และคณะเทคนิคการแพทย์มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ห้องเรียนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 6.21 และ 2.79 ตามลำดับ 4. โดยส่วยรวมทั้งมหาวิทยาลัย ยังใช้ประโยชน์ห้องเรียนไม่เต็มที่ดังกล่าว มีอัตราการใช้ห้องและอัตราการใช้พื้นที่ต่ำกว่าค่าการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม (P < 0.025 และ P < 0.0005 ตามลำดับ) 5. ห้องเรียนขนาด ข. และขนาด ค. มีอัตราการใช้ห้องอย่างเต็มที่ ส่วนห้องเรียนขนาด ก. และขนาด ง. มีอัตราการใช้ห้องเรียนต่ำกว่าค่าการใช้ประโยชน์ห้องเรียนที่เหมาะสม (P < 0.005) ส่วนอัตราการใช้พื้นที่ห้องเรียนทุกขนาดยังใช้ประโยชน์ต่ำกว่าค่าการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม (P < 0.0005) 6. คณะที่มีอัตราการใช้ห้องอย่างเต็มที่ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และอาคารเรียนรวมอีก 1 แห่ง ส่วนอีก 6 คณะ มีอัตราการใช้ห้องต่ำกว่าค่าการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม (P < 0.025) สำหรับอัตราการใช้พื้นที่ของคณะยังต่ำกว่าค่าการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม (P < 0.005) 7. โดยส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษาผู้ใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากใน 4 เรื่องได้แก่ ความคับแคบของห้องแสงสว่างภายในห้อง อากาศถ่ายเทภายในห้อง และความพอเพียงของอุปกรณ์ภายในห้องและส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่องเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารและเสียงรบกวนจากห้องข้างเคียง 8. ผู้ใช้ห้องเรียนได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์คณะต่างๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน (P < 0.01) ใน 5 เรื่องได้แก่ ความคับแคบของห้องเรียน อากาศถ่ายเทภายในห้อง เสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร เสียงรบกวนจากห้องข้างเคียง และความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ไม่มีหลักฐานแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความพึงพอใจในเรื่องแสงสว่างของห้องเรียน 9. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาต่างๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน (P < 0.01) ใน 2 เรื่องได้แก่ ความคับแคบของห้องปฏิบัติการ และอากาศถ่ายเทภายในห้องปฏิบัติการ ส่วนอีก 4 เรื่องได้แก่ความเหมาะสมของแสงสว่างภายในห้อง เสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร เสียงรบกวนจากห้องข้างเคียง และความพอเพียงของอุปกรณ์ปฏิบัติการไม่มีหลักฐานแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท . (2522). ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท . 2522. "ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท . "ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท . ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.