ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน
นักวิจัย : ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
คำค้น : นักเรียน -- วิจัย , สถิติพยากรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , ชาลี พงษ์เจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปรียบเทียบผลการคาดคะเนจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีวิเคราะหืนักเรียนตามรุ่น วิธีการใช้อัตราการเข้าเรียน และวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514-2520 โดยนำผลการคาดคะเนที่ได้ทั้งสามแบบไปเปรียบเทียบกับจำวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เป็นจริง และทดสอบการแจกแจงของจำนวนนักเรียนที่คาดคะเนได้ กับจำนวนนักเรียนที่เป็นจริงด้วยค่าไคสแควร์ จากการวิจัยพบว่า การแจกแจงของจำนวนนักเรียนที่คาดคะเนด้วยวิธีการใช้อัตราการเข้าเรียน ไม่แตกต่างจากการแจกแจงของจำนวนนักเรียนที่เป็นจริงในปี พ.ศ.2514-2520 ฉะนั้นวิธีการคาดคะเนจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมคือ วิธีการใช้อัตราการเข้าเรียน

บรรณานุกรม :
ธีราพร ชัยอรุณดีกุล . (2524). การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีราพร ชัยอรุณดีกุล . 2524. "การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีราพร ชัยอรุณดีกุล . "การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ธีราพร ชัยอรุณดีกุล . การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.