ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง
คำค้น : สถานพยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชลอ คุปตวินทุ , จินตนา บุญบงการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745615846 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาโครงสร้าง การดำเนินงาน และปัญหาในการดำเนินงาน ของโพลี่คลินิคในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศึกษาถึงทัศนคติของผู้มารับบริการ เพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของโพลีคลินิค ผลการวิจัยปรากฏว่า โพลีคลินิคส่วนมากมีลักษณะกิจการในรูปบริษัทจำกัด ไม่มีโครงสร้างที่เป็นทางการ การเปิดให้บริการส่วนมากจะให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือเกือบ 24 ชั่วโมง และเป็นประเภทไม่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเป็นส่วนใหญ่ เจ้าของและผู้จัดการโพลีคลินิค ส่วนมากเป็นแพทย์ (ร้อยละ 89) จึงขาดความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานการดำเนินงานของโพลีคลินิค ซึ่งเป็นกิจการด้านการให้บริการ โดยอาศัยคนเป็นหลักทำให้ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจในการวางเป้าหมายและกลยุทธไปในทิศทางที่ทำให้กิจการประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น โพลีคลินิคทุกแห่งมีบริการประเภทเวชกรรม โดยมีแพทย์อยู่ประจำเพียง 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 82.8 สำหรับปัญหาในการดำเนินงานด้านโพลีคลินิคก็คือ การขาดแพทย์ที่ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ เพราะแพทย์ส่วนมากรับราชการ การขาดความร่วมมือ ประสานงานระหว่างโพลีคลีนิคกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ปัญหาอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในโพลีคลินิคมีทั้งที่ปฏิบัติงานอื่นและไม่ปฏิบัติงานอื่นมีจำนวนพอๆ กัน เหตุผลที่เลือกมาปฏิบัติงานก็เพื่อต้องการหาประสบการณ์และใช้เวลาว่างในการหาราดยได้ บุคลากรมีความพอใจต่อผลตอบแทนกับภาระหน้าที่โดยคิดว่าเหมาะสมกันดี สำหรับมูลเหตุจูงใจของผู้มารับบริการที่มารับการรักษา ได้รับคำตอบว่า คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.7 นอกจากนี้ผู้มารับบริการมีทัศนคติเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่อยู่ในเกณฑ์ดี การจัดสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมและสะอาด อุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอ ทันสมัย สำหรับอัตราค่าบริการ ผู้มารับบริการมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และเห็นว่าควรแยกอัตราค่าบริการออกเป็นค่ารักษา ค่าตรวจแล็บ-เอ็กซเรย์ เพื่อสามารถเปรียบเทียบกับการรักษาในลักษณะเดียวกัน

บรรณานุกรม :
ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง . (2525). การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง . 2525. "การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง . "การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ธีระพงศ์ เวชวิทยาขลัง . การศึกษาการดำเนินงานของโพลีคลีนิคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.