ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
นักวิจัย : ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์
คำค้น : ครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐนิภา คุปรัตน์ , ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม สมมติฐานของการวิจัย ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา มีความขัดแย้งในบทบาท เนื่องมาจากความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่ ของผู้บริหารการศึกษา ครูใหญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกัน วิธีดำเนินการวิจัย ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๓๕ คน ครูใหญ่จำนวน ๑๘๓ คน และครูจำนวน ๓๐๐ คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวก หรือขั้น (Stratified random sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น ๕๑๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าที่สร้างขึ้นเองตามความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครพนม ๓ ด้าน คือ บทบาทนักวิชาการ นักบริหาร และนักพัฒนาชุมชน แบบสอบถามที่ส่งไปจำนวน ๕๑๘ ฉบับ ได้รับคืนมาจำนวน ๔๘๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๒ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดยใช้ค่าที เอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ’ สรุปผลการวิจัย ๑.ผู้บริหารการศึกษา ครูใหญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ในบทบาทนักวิชาการ นักบริหารและนักพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับสูง ๒.ผู้บริหารการศึกษา ครูใหญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ครูใหญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ในบทบาทนักวิชาการ นักบริหารและนักพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ปรากฏว่าครูมีความคาดหวังในในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ในบทบาทนักวิชาการ นักบริหารและนักพัฒนาชุมชน แตกต่างไปจากครูใหญ่และผู้บริหารการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนระหว่างครูใหญ่และผู้บริหารการศึกษา มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ครูใหญ่โรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความขัดแย้งในบทบาทนักวิชาการ นักบริหาร และนักพัฒนาชุมชน เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนมในบทบาทต่างๆ ปรากฏผลดังนี้ ๒.๑ บทบาทนักวิชาการ ปรากฏว่า ผู้บริหารการศึกษา ครูใหญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนมในบทบาทนักวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ปรากฏว่า ครูมีคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนมในบทบาทนักวิชาการ แตกต่างจากครูใหญ่ และผู้บริหารศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนระหว่างครูใหญ่ และผู้บริหารการศึกษา มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม มีความขัดแย้งในบทบาทนักวิชาการ ๒.๒ บทบาทนักบริหาร ปรากฏว่า ผู้บริหารการศึกษา ครูใหญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนมในบทบาทนักพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ปรากฏว่า ครูมีคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนมในบทบาทนักพัฒนาชุมชนแตกต่างจากครูใหญ่และผู้บริหารศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนระหว่างครูใหญ่กับผู้บริหารการศึกษา มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม มีความขัดแย้งในบทบาทนักพัฒนาชุมชน

บรรณานุกรม :
ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ . (2524). ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ . 2524. "ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ . "ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ . ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.