ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา
นักวิจัย : กัลยกร กิจมานะวัฒน์
คำค้น : กระบวนการกำหนดโทษทางอาญา , การกระทำผิดซ้ำ , การคุมประพฤติ , การลงโทษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การคุมประพฤติประกอบด้วยขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติและสภาพแวดล้อมของผู้กระทำผิดซึ่งช่วยทำให้ศาลกำหนดโทษได้อย่างเหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละราย และประกอบด้วยขั้นตอนการควบคุมสอดส่องดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดและมีมาตรการในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดเพื่อทำให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ มาตรการคุมประพฤติจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สามารถช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและช่วยป้องกันการกระทำทำผิดซ้ำ จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษได้นำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาเพื่อช่วยทำให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและควบคุมดูแลมิให้ผู้กระทำผิดหวนกลับกระทำผิดซ้ำ แต่กฎหมายของประเทศไทยนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้เพียงในชั้นศาลเพื่อประกอบการรอการลงโทษหรือการรอการกำหนดโทษ และนำมาใช้ในชั้นราชทัณฑ์เพื่อเป็นเงื่อนไขการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษซึ่งใช้บังคับแก่ผู้ต้องขังเฉพาะรายเท่านั้น ส่งผลทำให้มีผู้ต้องขังจ านวนมากได้รับการปล่อยตัวโดยอิสระมิได้อยู่ภายใต้การคุมประพฤติและทำให้ผู้กระทำผิดจ านวนมากประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการหวนกลับกระทำผิดซ้ำ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้ศาลสามารถนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญาได้ ซึ่งถือเป็นแนวความคิดใหม่ที่มีความแตกต่างจากมาตรการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยในปัจจุบัน อันเป็นการพัฒนาระบบการกำหนดโทษที่เกิดประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิดและสังคมมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้การกำหนดโทษของศาลมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละรายและบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและยับยั้งมิให้หวนกลับกระทำผิดซ้ำ

บรรณานุกรม :
กัลยกร กิจมานะวัฒน์ . (2553). การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยกร กิจมานะวัฒน์ . 2553. "การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยกร กิจมานะวัฒน์ . "การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
กัลยกร กิจมานะวัฒน์ . การนำมาตรการคุมประพฤติมาใช้ประกอบโทษในคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.