ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน
นักวิจัย : จารุวรรณ วัณณกุล
คำค้น : ครูมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงเดือน พิศาลบุตร, คุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745627445 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18192
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจและอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาและนันทนาการ สุขภาพอนามัย และการเมืองการปกครอง ตัวอย่างประชากรเป็นครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาชนบท 350 คน ซึ่งได้จากกลุ่มแบบแบ่งชั้นจากโรงเรียนมัธยมระดับตำบล ในเขตการศึกษา 9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. ครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ในระดับมาก เกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจและอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาและนันทนาการ สุขภาพอนามัย และการเมืองการปกครอง และส่วนใหญ่โรงเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้น้อย ยกเว้น กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรม 2. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ที่ครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลประสบในระดับมาก คือ เรื่อง 1. ความยากจนของประชาชน 2. ครูไม่มีเวลาเพียงพอ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับปานกลาง คือ เรื่อง 1. ปัญหาความสนใจของประชนที่มีต่อการให้บริการการศึกษาของโรงเรียนน้อย 2. ความแตกต่างในด้านการอ่านออกเขียนได้ของประชาชน 3. ความอ่อนแอป่วยไข้จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 4. ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในวิชาชีพ 5. การขาดความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 6. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและประชาชนในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 7. การขาดการประสานงานของหน่วยราชการในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลพบว่า1. ต้องการให้มีการส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทั่วไปและอาชีพแก่ประชาชนทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 2. ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนชนบทมีการประสานงานและร่วมมือกันให้มากขึ้น 3. ต้องการให้ครูสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากขึ้น 4. ควรให้โรงเรียนมัธยมระดับตำบลเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (หรือ มพช.)

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ วัณณกุล . (2526). ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ วัณณกุล . 2526. "ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ วัณณกุล . "ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
จารุวรรณ วัณณกุล . ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.