ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่
นักวิจัย : เบญจพร มีหลีสวัสดิ์
คำค้น : การสูบบุหรี่ , โรคปริทันต์อักเสบ , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ ต. รุ่งเรือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18687
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่มีแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์เป็นสาเหตุหลัก และการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเกิดและดำเนินโรคปริทันต์อักเสบ ผลของการสูบบุหรี่ต่อความชุกของแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ในการศึกษาที่ผ่านมายังมีความขัดแย้งกัน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อตรวจหาความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ 3 ชนิด ได้แก่ Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans และ Tannerella forsythia ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกของกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electrical Generating Authority of Thailand, EGAT) เพศชายจำนวน 338 คน จำแนกตามสถานะการสูบบุหรี่เป็น กลุ่มผู้สูบบุหรี่ 80 คน เคยสูบบุหรี่ 125 คน และไม่สูบบุหรี่ 133 คน ผลการศึกษาพบความชุกของเชื้อทั้ง 3 ชนิดในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นร้อยละ 87.5, 23.8 และ 76.3 กลุ่มผู้เคยสูบบุหรี่เป็นร้อยละ 72.8, 18.4 และ 76.8 กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นร้อยละ 70.7, 21.8 และ 79.7 ตามลำดับ จากสถิติทดสอบไคสแควร์พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของความชุกของ P. gingivalis ในกลุ่มที่มีสถานะการสูบบุหรี่ที่ต่างกัน และใช้สถิติวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกหาความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อการตรวจพบ P. gingivalis เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นคือ สภาวะโรคปริทันต์อักเสบ พบว่าสถานะการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการตรวจพบ P. gingivalis คือกลุ่มผู้สูบบุหรี่มีโอกาสพบ P. gingivalis ได้มากกว่ากลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่เป็น 2.35 เท่า (95% CI: 1.08-5.12) การศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อการตรวจพบ P. gingivalis โดยพบความชุกของ P. gingivalis ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่มีมากกว่ากลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่

บรรณานุกรม :
เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ . (2553). ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ . 2553. "ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ . "ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
เบญจพร มีหลีสวัสดิ์ . ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.