ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : กอแก้ว เพชรบุตร
คำค้น : การสื่อสาร -- การศึกษาและการสอน , การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17961
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ : (๑) สร้างชุดการสอนเรื่อง “การสื่อสาร” วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้น (๓) เพื่อศึกษาพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้ชุดทดลอง ผู้วิจัยเลือกหน่วยจากเนื้อหาวิชามนุษย์กับสังคม เพื่อนำมาสร้างชุดการสอนคือ หน่วย “สถาบันสื่อสาร”และหน่วย “การสื่อสารในชีวิตประจำวัน” ชุดการสอนที่สร้างขึ้นจะออกมาในรูปของการใช้สื่อประสม ผู้วิจัยได้นำชุดการสอนไปทดลองครั้งแรกโดยทดลองแบบกลุ่มกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชามนุษย์กับสังคมในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๒๓ จำนวน ๖ คน หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำชุดการสอนนี้ไปทดลองภาคสนามกับนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์วิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๓๐ ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประกอบกิจกรรม ทำแบบฝึกหัดและทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพ ตามวิธีการหาประสิทธิภาพ ที่เกณฑ์ ๘๔/๘๕ หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ เพื่อหาความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยที่ทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .๐๑ ผลการวิจัยปรากฏว่า : (๑) ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีปะสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้ง ๒ หน่วย คือ มีประสิทธิภาพ ๘๕.๓๐/๘๔.๘๕ และ ๘๓.๖๖/๘๕.๖๖ (๒) คะแนนเฉลี่ยผลการสอบก่อนเรียน และหลังเรียน แตกต่างกันที่ระดับมีนัยสำคัญ .๐๑ แสดงว่าการเรียนด้วยชุดการสอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
กอแก้ว เพชรบุตร . (2524). การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอแก้ว เพชรบุตร . 2524. "การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอแก้ว เพชรบุตร . "การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
กอแก้ว เพชรบุตร . การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.