ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : วินัย วงศ์ทองดี
คำค้น : กิจกรรมเสริมหลักสูตร , สหกรณ์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745624349 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดและดำเนินการกิจการสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 3. เพื่อเสนอแนะโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดที่ 1 สำหรับผู้ดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 2 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ แต่ละชุดประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การดำเนินการการเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตัวอย่างประชากรเป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวน 312 คน ผู้ดำเนินการ 220 คน รวมทั้งสิ้น 532 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปใช้กับตัวอย่างประชากรจำนวน 532 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมา 532 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จัดดังนี้ 1. นโยบายในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสหกรณ์แก่สังคม และเพื่อจัดหารายได้เข้าโรงเรียน 2. วิธีดำเนินการ 2.1 การเข้าเป็นสมาชิก โดยความสมัครใจ 2.2 ผู้ดำเนินการ คือ ครูและนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 2.3 ทุนดำเนินการ ได้มาจากการจำหน่ายหุ้นให้สมาชิก 2.4 การประชุม มีการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการดำเนินการปีละครั้ง 2.5 ลักษณะการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์ มีการออกเสียงโดยทุกคนมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงเท่านั้น 2.6 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ใช้เสียงส่วนมากของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ 2.7 การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ทำโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 3. การเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโดยการถือหุ้นมีการร่วมประชุมใหญ่เป็นบางครั้ง 4. การจัดสรรรายได้ จัดสรรโดยการปันผลตามหุ้น 5. ประโยชน์ของสหกรณ์ คือให้รู้จักการสหกรณ์ ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้เงินปันผลตามหุ้น และซื้อสินค้าราคาถูก 6. ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาของการจัดสหกรณ์ คือ ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาในด้านดำเนินการ ปัญหาระเบียบบังคับของสหกรณ์ ปัญหาความซื่อสัตย์ของสมาชิก ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งของสหกรณ์และร้านค้ารอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ปัญหาที่สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์

บรรณานุกรม :
วินัย วงศ์ทองดี . (2526). การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย วงศ์ทองดี . 2526. "การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย วงศ์ทองดี . "การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
วินัย วงศ์ทองดี . การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.