ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว
นักวิจัย : ธีรประภา บุญไทย
คำค้น : สิว , การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชิต สุวรรณประกร , นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745648388 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18851
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

ผลิตภัณฑ์แก้สิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน บำบัด หรือรักษาสิว ที่มีโอกาสทางด้านการตลาดจัดอยู่ในขั้นดี เนื่องจากคนในวัยที่จะเป็นสิวมีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับการที่มาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคได้รับความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยมากขึ้น ในปัจจุบันได้มีผู้ปลิตผลิตภัณฑ์แก้สิวออกมาหลายยี่ห้อ ทำให้มีการแข่งขันกันมากในระหว่างผู้ผลิต ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์แก้สิวเพื่อต้องการทราบ ถึงทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาอาจเป็นแนวทางในการเสนอแนะผู้ผลิต และผู้จำหน่ายเพื่อกำหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้เน้นหนักไปในด้านการวิจัยด้วยการออกแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง โดยทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่มุ่งศึกษา คือ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิว หลักเกณฑ์ละพฤติกรรมการซื้อ สมมติฐานในการศึกษา คือ ๑. นิสิตนักศึกษาเป็นเพศหญิงให้ความสนใจต่อปัญหาเรื่องสิวมากกว่านิสิตนัก ศึกษาที่เป็นเพศชาย ๒. เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิวที่มีรูปแบบต่างๆกั น ๓. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้สิวของนิสิตนักศึกษาขึ้นอยู่ กับคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากคำแนะนำหรือคำรับรองของแพทย์ ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ผู้เขียนใช้การวิเคราะห์จากอัตราส่วนร้อยละ และการทดสอบด้วย ไคสแควร์ (Chi-square,X2) ผลจากการศึกษา พบว่านิสิตนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสนใจในการรักษาสิว วิธีการเป็นที่นิยมได้แก่การล้างหน้าบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่ทั่วไป และการใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิว แต่จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิวในปัจจุบันมีจำนวนไม่มา กนัก เนื่องมาจากนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว กล่าวคือ มีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์แก้สิวไม่น่าเชื่อถือ โฆษณาเกินความเป็นจริง ส่วนผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิวชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบสบู่มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์แก้สิวมิใช่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ คุณภาพที่น่าเชื่อถือ ซึ่งความเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกิดจากประสบการณ์จากการเค ยใช้มาก่อนและได้ผลดี เกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์เป็นยา ไม่ใช่เครื่องสำอาง และเกิดจากโฆษณาที่แจ้งว่าผลิตและควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร้านค้าที่มีนิสิตนักศึกษานิยมซื้อผลิตภัณฑ์แก้สิว คือ ร้านขายยา อุปสรรคของผลิตภัณฑ์แก้สิว คือ นิสิตนักศึกษามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิวยังไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือฉลากอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่เกิดผลการรักษาอย่างสมบูรณ์ ข้อเสนอแนะของผู้ทำวิจัย ได้แก่ ๑. ผู้ผลิตควรสร้างทัศนคติที่นิสิตนักศึกษามีผลต่อผลิตภัณฑ์แก้สิวในทางที่ดี คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการในการคว บคุมผลิตภัณฑ์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้สิวและการใช้ไปสู่ผู้ บริโภค ๒. ผู้ผลิตควรชี้แจงและย้ำเตือนให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือฉลากอย่างเคร่งค รัดเพื่อประโยชน์ในการรักษา โดยการเพิ่มเนื้อที่ฉลาก ชี้ให้เห็นถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือฉลากอย่างเคร่งครัด หรือโดยการตั้งหน่วยแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ ๓. ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายควรให้ความสนใจกลุ่มผู้ใช้เพศชาย เช่นเดียวกับเพศหญิง เนื่องจากเพศชายให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษาสิวไม่แตกต่างจากพศห ญิงตามที่พิสูจน์สมมติฐาน ๔. ด้านการจัดจำหน่าย ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายควรให้ความสนใจร้านขายยามากที่สุด ๕. ด้านการโฆษณา ควรสร้างโฆษณาเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ มากกว่าโฆษณาด้วยการใช้ความเพ้อฝัน หรือทำให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์หรือความนึกคิดเกี่ยวกับความงามเป็นหลัก

บรรณานุกรม :
ธีรประภา บุญไทย . (2528). การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรประภา บุญไทย . 2528. "การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรประภา บุญไทย . "การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ธีรประภา บุญไทย . การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.