ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า
นักวิจัย : ทัศนีย์ เดชะตุงคะ
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

ความมุ่งหมาย เพื่อสร้างชุดการสอนเรื่อง “ไกรทอง” สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า และเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ การดำเนินการวิจัย นำเนื้อหาเรื่อง “ไกรทอง” ตอนพิฆาตจระเข้ มาสร้างเป็นชุดการสอนตามระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา จำนวน๒ ชุด โดยใช้สื่อการสอนในรูปสื่อประสมและนำชุดการสอนทั้ง ๒ ชุดไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ขั้นการทอลองแบบกลุ่มเล็ก และขั้นการทดลองภาคสนามกับนักเรียน ๔๐ คน ในการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบสอบถามก่อนเรียน ทำแบบฝึกหัดประจำศูนย์กิจกรรม และแบบสอบหลังเรียน หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ และทดสอบหาความแตกต่างของผลการสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่าที (t-test) ที่ระดับนัยสำคัญ.๐๑ ผลการวิจัย ชุดการสอนที่สร้างขึ้นทั้ง ๒ ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือมีประสิทธิภาพ ๘๒.๐๖/๘๑.๐๐ และ ๘๑.๑๘/๘๑.๓๓ ตามลำดับ ผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๑ แสดงว่าการเรียนด้วยชุดการสอนช่วยให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ เดชะตุงคะ . (2521). การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ เดชะตุงคะ . 2521. "การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ เดชะตุงคะ . "การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ทัศนีย์ เดชะตุงคะ . การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.