ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย
คำค้น : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ -- หลักสูตร , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , นักศึกษาพยาบาล -- ไทย -- สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม , การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745662631 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านนักศึกษา ตัวแปรด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม และตัวแปรด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2528 และเพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนสร้างสมการทำนาย และเปรียบเทียบความสำคัญของตัวแปรที่ศึกษาในการมีส่วนร่วมทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดรูปแบบการเรียน แบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล แบบสำรวจบุคลิกภาพ ซี พี ไอ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1.นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า 0.2252 ตัวทำนายที่ดีที่สุดมีเพียงตัวทำนายเดียวคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาด้านการจัดหลักสูตร (X34) ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 5.07 โดยมีสมการทำนายในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานตามลำดับดังนี้ Ŷ = 1.5644 + 0.3915 (X34) Ž = 0.2252 (Z34) 2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า 0.6121 กลุ่มตัวทำนายที่ดีที่สุดประกอบด้วย 3 ตัวทำนายคือคะแนนเฉลี่ยของการเรียนพยาบาลปีที่ 1 (X1) บุคลิกภาพด้านการวางตนในสังคม (X14) และอาชีพบิดา (X29) ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 37.47 โดยมีสมการทำนายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำดับ ดังนี้ Ŷ = 1.49314 + 0.5421 (X1) – 0.0247 (X14) + 0.1222 (X29) Ž = 0.5023 (Z1) – 0.2534 (Z14) + 0.1996 (Z29) 3. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า 0.6226 ตัวทำนายที่ดีที่สุดมีเพียงตัวทำนายเดี่ยวคือ คะแนนเฉลี่ยของการเรียนพยาบาลปีที่ 2 (X1) ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 38.76 โดยมีสมการทำนายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำดับดังนี้ Ŷ = 0.8715 + 0.6417 (X1) Ž = 0.6226 (Z1) 4. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า 0.7645 กลุ่มตัวทำนายที่ดีที่สุดประกอบด้วย 3 ตัวทำนายคือคะแนนเฉลี่ยของการเรียนพยาบาลปีที่ 3 (X1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาด้านการจัดหลักสูตร (X34) และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาด้านระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติทั่วไป (X37) ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 58.44 โดยมีสมการทำนายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำดับ ดังนี้ Ŷ = -1.3586 + 0.8970 (X1) + 0.0432 (X34) + 0.0334 (X37) Ž = 0.6028 (Z1) + 0.2482 (Z34) + 0.1977 (Z37)

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย . (2529). ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย . 2529. "ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย . "ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย . ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.