ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กัญญา ทัศนสุวรรณ
คำค้น : การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑.เพื่อศึกษาโครงการสร้างของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ๒.เพื่อการศึกษาวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร ๓.เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ๔.เพื่อสำรวจความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล จำนวน ๖๖ คน และอาจารย์พยาบาลจำนวน ๓๓๐ คน จากสถานศึกษาพยาบาล ๘ แห่งในกรุงเทพมหานครโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และหาความเชื่อมั่นโดยวิธี Split Half Method หลังจากปรับปรุงแล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากแบบสอบถามที่แจกไป จำนวน ๓๙๖ ฉบับ ได้รับแบบสอยถามกลับคืนมาจำนวน ๓๒๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๓ ซึ่งนำมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ และมัชฌิมเลขคณิต ผลการวิจัย ๑.โครงสร้างของการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานครเป็น ๒ แบบคือ แบบสายการบังคับบัญชาสายเดียว และแบบสายงานประจำกับสายงานที่ปรึกษา แบบบังคับบัญชาสายเดียวมีหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล แล้วแบ่งเป็นแผนกวิชามีหัวหน้าแผนกวิชาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลในแผนก ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ จากหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลแบ่งเป็นฝ่าย มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บริหาร จากฝ่ายแบ่งเป็นแผนก มีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารดูแลควบคุมการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาลในแผนก นอกจากนี้โครงสร้างของสถานศึกษาพยาบาลอยู่ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และกระทรวงต่าง ๆ สถานศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ทำให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลมีความเห็นว่า โครงสร้างของการบริหารงานบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเหมาะสม และทำให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา ๒.การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เช่น การสรรหาบุคลากร การทำนุบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการให้บุคลากรพ้นจากงานยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ๓.ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและงานบริหารบุคลากรของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน สำหรับปัญหาโครงสร้างมีเพียงเล็กน้อยที่สถานศึกษาพยาบาลมิได้ชี้แจงให้อาจารย์พยาบาลทราบเกี่ยวกับแผนภูมิหรือการจัดสายการบังคับบัญชา ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรด้านการสรรหาบุคลากรนั้น สถานศึกษาพยาบาลยังไม่มีระเบียบหรือเกณฑ์ที่แน่นอนในการคัดเลือกบุคลากร ด้านการบำรุงรักษา ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบด้วยตนเอง มิได้มีคณะกรรมการและมิได้แจ้งให้อาจารย์พยาบาลทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินผลงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ ยังจัดให้แก่อาจารย์พยาบาลน้อยมาก ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรการให้บุคลากรพ้นจากงาน ไม่มีการวางแผนการเกี่ยวกับบุคลากร และการติดต่อระหว่างผู้ที่พ้นจากหน้าที่ไปแล้ว กับสถานศึกษาพยาบาลยังกระทำอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก ๔.เกี่ยวกับความคาดหวัง ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลต้องการให้การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาล เช่น โครงสร้างของการบริหารงานบุคลากร การสรรหาบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ควรจะได้รับความสนใจและมีการปรุงปรุงให้ดีขึ้นมากกว่านี้

บรรณานุกรม :
กัญญา ทัศนสุวรรณ . (2521). การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญา ทัศนสุวรรณ . 2521. "การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญา ทัศนสุวรรณ . "การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
กัญญา ทัศนสุวรรณ . การบริหารบุคลากรในสถานศึกษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.