ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นักวิจัย : กัญญา ปัญญสุทธิ์
คำค้น : ภาษาไทย -- แบบเรียน , ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิติยวดี บุญซื่อ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง “การผันวรรณยุกต์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะนี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90/90 (the 90/90 standard) วิธีดำเนินการวิจัย 1.ศึกษาเรื่องการผันวรรณยุกต์และการสร้างแบบฝึกจากตำรา หนังสือ บทความ หลักสูตร โครงการสอน และวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ แล้วกำหนดขอบเขตและตั้งจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชาของแบบฝึก 2.สร้างแบบสอบก่อน-หลังการทำแบบฝึก จำนวน 50 ข้อ และทดสอบจนได้ค่าความเที่ยง .77 3.สร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง “การผันวรรณยุกต์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 6 หน่วยย่อย ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผันอักษร 4.นำแบบฝึกที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 50 คน ผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง “การผันวรรณยุกต์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง มีประสิทธิภาพ 94.19/79.84 ซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด แต่คะแนนเฉลี่ยของการทำแบบฝึกมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทำแบบสอบหลังการทำแบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึกนี้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
กัญญา ปัญญสุทธิ์ . (2523). การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญา ปัญญสุทธิ์ . 2523. "การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญา ปัญญสุทธิ์ . "การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
กัญญา ปัญญสุทธิ์ . การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.