ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา
นักวิจัย : จอมใจ หิรัญทรัพย์
คำค้น : ครูสังคมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ วิทยาวุฑณิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาท การปฏิบัติตามบทบาท และบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษา ตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ กับในสภาพที่เป็นจริง 2.เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน กับความคาดหวังของ ศึกษานิเทศก์ที่มีต่อบทบาท การปฏิบัติตามบทบาท และบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษา 3.เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อบทบาท การปฏิบัติตามบทบาท และบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษา ตัวอย่างประชากรในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 175 คน ศึกษานิเทศก์ 30 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 675 คน โดยสุ่มตัวอย่างประชากรแบบแบ่งชั้นจากโรงเรียน และหน่วยศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร และเขตการศึกษา 12 เขต ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบปลายเปิด แบบสอบถามชุดที่ 1 ใช้ถามผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ แบบสอบถามชุดที่ 2 ใช้ถามนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย 1.บทบาท การปฏิบัติตามบทบาท และบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษา ตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ กับในสภาพที่เป็นจริง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2.ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน กับความคาดหวัง ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อบทบาท การปฏิบัติตามบทบาท และบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2.บทบาท การปฏิบัติตามบทบาท และบุคลิกลักษณะของครูสังคมศึกษาที่นักเรียนคาดหวังว่าจำเป็นสำหรับครูสังคมศึกษามากที่สุด ได้แก่ การมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูสอนสังคมศึกษา

บรรณานุกรม :
จอมใจ หิรัญทรัพย์ . (2524). ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จอมใจ หิรัญทรัพย์ . 2524. "ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จอมใจ หิรัญทรัพย์ . "ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
จอมใจ หิรัญทรัพย์ . ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.