ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร
นักวิจัย : ธานินทร์ อัศวรัตน์
คำค้น : สวัสดิการครู , ครูประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745669555 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างประชากรคือครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันการทั่วทุกภาคภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2528 ซึ่งได้มาจาการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำนวน 318 คนจาก 13 จังหวัด ซึ่งมีจำนวนอำเภอทั้งสิ้น 39 อำเภอและ 5 กิ่งอำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการประมวลข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร ข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร 7 ด้าน ได้แก่ โอกาสทางการศึกษาและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, ความมั่นคงและการเงิน, การเดินทาง และความปลอดภัย, สุขภาพ, สันทนาการ, การจัดการสอน และด้านอื่นๆ ค้นพบว่า 1.ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดารส่วนใหญ่ ได้รับสวัสดิการมากกว่าครึ่งของ รายการในแต่ละด้านถึง 6 ด้าน คือ โอกาสทางการศึกษาและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมั่นคงและการเงิน สุขภาพ สันทนาการ การจัดการสอน และด้านอื่นๆ 2.ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดารส่วนใหญ่ ได้รับสวัสดิการน้อยในด้านการเดินทางและความปลอดภัย 3.ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร เสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ดังนี้ 3.1 ขอให้มีการจ่ายเงินเบี้ยกันดารต่อไป และควรเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น รวมทั้ง ลดขั้นตอนการพิจารณาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดารในแต่ละ 3 ปีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 3.2 ขอให้ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร มีสิทธิเบิกค่าโดยสาร ยานพาหนะ ในการเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนกับที่พักหรือไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือจังหวัด หรืออย่างน้อยให้มีสิทธิลดค่าโดยสารยานพาหนะได้ครึ่งหนึ่ง 3.3. ขอให้ทางหน่วยงานจัดสร้างบ้านพักครูให้เพียงพอกับจำนวนครูที่ต้องการพัก

บรรณานุกรม :
ธานินทร์ อัศวรัตน์ . (2529). การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธานินทร์ อัศวรัตน์ . 2529. "การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธานินทร์ อัศวรัตน์ . "การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ธานินทร์ อัศวรัตน์ . การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.