ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
นักวิจัย : นงนุช นุแปงถา
คำค้น : การฝึกสอน -- การประเมิน , วิทยาลัยครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745647861 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18820
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยนี้มีจุตุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครู กลุ่มนครหลวง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 124 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่แล้วเสนอผลออกมาในรูปสัดส่วนและร้อยละ ข้อค้นพบที่สำคัญโดยสรุปมีดังนี้ 1.อาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครุกลุ่มนครหลวง ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ใช้รูปแบบอิงเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งมีการให้ระดับคะแนนวิธีเดียวคือคะแนนเปอร์เซ็นต์ และรูปแบบอิงความงอกงามรองลงมาซึ่งมีการให้ระดับคะแนนวิธีเดียวคือ อิงคะแนนเปอร์เซ็นต์ 2.มิติที่อาจารย์นิเทศในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ใช้ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละวิชาที่นิเทศเป็นดังนี้ 2.1วิชาที่มีฝึกสอน ใช้มิติคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี และมิติสมรรถภาพการสอนทั่วไป 2.2วิชาที่ทั้งฝึกสอนและฝึกงานใช้มิติคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี มิติสมรรถภาพการฝึกงาน และมิติสมรรถภาพการสอนทั่วไป 2.3วิชาที่มีการฝึกงานใช้มิติคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี และมิติสมรรถภาพการฝึกงาน 3.อาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงมีการให้คะแนนในแต่ละมิติที่มุ่งประเมิน เป็น 2 แบบ คือ แบบผ่านและไม่ผ่าน และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 4.องค์ประกอบที่อาจารย์นิเทศก์ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน มากที่สุด เรียงลำดับดังนี้คือ การทบทวนสมรรถภาพของนักศึกษา ความตั้งใจและความประพฤติ 5.ปัญหาที่อาจารย์นิเทศในวิทยาลัยครุกลุ่มนครหลวงพบมากที่สุดคือแบบประเมินผลไม่เหมาะสมและลำบากต่อการใช้ รองลงมาคือปัญหาผู้ประเมินผลมีความเห็นไม่ตรงกัน 6.อาจารย์นิเทศในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินให้ระดับคะแนนเป็น ผ่านไม่ผ่าน

บรรณานุกรม :
นงนุช นุแปงถา . (2528). รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงนุช นุแปงถา . 2528. "รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงนุช นุแปงถา . "รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
นงนุช นุแปงถา . รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.