ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : นิตยา รุ่งนาค
คำค้น : การฟัง , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , การสื่อทางภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิตรวัลย์ โกวิทวที , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745673765 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธีดำเนินการวิจัย ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2528 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 176 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการตอบคำถาม ด้านการเขียนตามคำบอก ด้านการปฏิบัติตามคำสั่ง และด้านการสนทนาโต้ตอบ หลังจากนำเครื่องมือไปทดลองใช้แล้วได้ปรับปรุงเป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และนำไปทดลองนักเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากร นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบค่า F ตามวิธีการของเซฟเฟ ผลการวิจัย 1.ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40.17 ซึ่งตรงกับระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดผลของกรมวิชาการระดับ 1 (พอใช้) 2.ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และพบว่า 2.1นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2.2นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
นิตยา รุ่งนาค . (2529). ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา รุ่งนาค . 2529. "ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา รุ่งนาค . "ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
นิตยา รุ่งนาค . ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.