ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม
นักวิจัย : วินัย ไชยอุดม
คำค้น : พิมพ์ดีด -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

ความมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลการสอนพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสมเป็นบูรณาการ การดำเนินการ ทดลองสอนพิมพ์ดีดกับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 2 กลุ่มๆ ทดลองทำการสอนโดยใช้สื่อประสมเป็นบูรณาการ กลุ่มควบคุมสอนโดย วิธีธรรมดา เมื่อสอนครบ 10 ชั่วโมงจึงทำการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีดของ นิสิตทั้งสองกลุ่ม แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของความมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลของการวิจัยการสอนโดยวิธีใช้สื่อประสมเป็นบูรณาการช่วยให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ดีดได้เร็วกว่าการสอนโดยวิธีธรรมดาในระดับความแม่นยำเดียวกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ข้อเสนอแนะ สื่อประสมช่วยให้ผู้เรียนพิมพ์ดีดได้ดีขึ้น จึงควรสนับสนุนให้มีการสอนพิมพ์ดีดโดยใช้สื่อประสมเป็นบูรณาการ และการวิจัยประเภทนี้ในคราวต่อไปควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น Abstract

บรรณานุกรม :
วินัย ไชยอุดม . (2518). การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย ไชยอุดม . 2518. "การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย ไชยอุดม . "การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
วินัย ไชยอุดม . การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.