ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ
คำค้น : ความดี , ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี , ศีลธรรมจรรยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , วรรณคดีกับศีลธรรมจรรยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สายใจ อินทรัมพรรย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745662623 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

1. เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดีที่ปรากฎในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขึ้น แล้วนำเกณฑ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจพิจารณาแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ นำเกณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ และเสนอผลการวิจัยในรูปความเรียงและตารางประกอบความเรียง ผลของการวิจัย 1. คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของพระร่วงจากหนังสือแบบเรียน คือความประณีตและละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.75 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของพระร่วงทั้งจากหนังสือแบบเรียนและจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกัน คือ ความประณีตและละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.75 และ 16.13 ตามลำดับ ส่วนคุณธรรมที่ปรากฏต่ำสุดทั้งจากหนังสือแบบเรียนและจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกัน คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ และการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.25 และ 3.23 ตามลำดับ 2. คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของพระอภัยมณีจากหนังสือแบบเรียน คือ ความกตัญญูกตเวที ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.66 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของพระอภัยมณีจากหนังสือแบบเรียนคือ ความกตัญญูกตเวที ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.66 จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ คือ ความเมตตากรุณา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.94 ส่วนคุณธรรมที่ปรากฏต่ำสุด จากหนังสือแบบเรียนมี 4 คุณธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.67 เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์มี 5 คุณธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.38 เช่นการไม่โลภ การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 3. คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของขุนแผนจากหนังสือแบบเรียน คือ ความมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา และความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของขุนแผนจากหนังสือแบบเรียน ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา และความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ คือ การเป็นผู้มีสัมมาคารวะ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.66 ส่วนคุณธรรมที่ปรากฏต่ำสุด จากหนังสือแบบเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ และความสามัคคี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ คือ ความไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 4. คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของหนุมานจากหนังสือแบบเรียน คือ ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของหนุมานจากหนังสือแบบเรียน คือ ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ คือ การเป็นผู้มีสัมมาคารวะ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.34 ส่วนคุณธรรมที่ปรากฏต่ำสุด จากหนังสือแบบเรียนมี 4 คุณธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.78 ได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ การมีสัจจะและความจริงใจ การเป็นผู้มีสัมมาคารวะ และความมีศรัทธาต่อศาสนา จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์มี 3 คุณธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.22 ได้แก่ การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และการอดทนอดกลั้น 5. คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชจากหนังสือแบบเรียน คือ ความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.81 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช ทั้งจากหนังสือแบบเรียนและจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกัน คือ ความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.81 และ 15.69 ตามลำดับ ส่วนคุณธรรมที่ปรากฏต่ำสุด จากหนังสือแบบเรียนและจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกัน คือ การยอมรับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.55 และ 0.37 ตามลำดับ 6. คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของจูล่งจากหนังสือแบบเรียน คือ ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.78 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปรากฏจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ปรากฏสูงสุดของจูล่ง ทั้งจากหนังสือแบบเรียนและจากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกัน คือ ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.78 และ 27.03 ตามลำดับ ส่วนคุณธรรมที่ปรากฏต่ำสุด จากหนังสือแบบเรียนมี 3 คุณธรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.35 ได้แก่ การรู้จักความพอดี ความประณีตและละเอียดถี่ถ้วน และความมีศรัทธาต่อศาสนา จากวรรณคดีฉบับสมบูรณ์มี 9 คุณธรรมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.54 เช่น การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ความเมตตากรุณา

บรรณานุกรม :
นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ . (2529). การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ . 2529. "การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ . "การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ . การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.