ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย
นักวิจัย : วชิระ น้ำเพชร
คำค้น : ชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย , ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , พะนอม แก้วกำเนิด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745614785 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17896
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทยโดยได้ใช้แบบจำลองซิบ (CIPP MODEL) กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนาธรรม จำนวน 51 คน คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาจำนวน 15 คน และคณะวิทยากร จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และแบบติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของการประเมินปรากฏว่า วัตถุประสงค์ของโครงการประชุมสัมมนาสอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีทรัพยากรเพียงพอในการดำเนินการการจัดประชุมสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานการประชุมสัมมนาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอน ส่วนในเรื่องผลผลิตของโครงการนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ กล่าวคือ ชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ยังมีจำนวนที่ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่มาก

บรรณานุกรม :
วชิระ น้ำเพชร . (2525). การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิระ น้ำเพชร . 2525. "การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิระ น้ำเพชร . "การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
วชิระ น้ำเพชร . การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.