ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ
นักวิจัย : วชิราภรณ์ วรรณดี
คำค้น : มหากาพย์พุทธจริต , วรรณคดีสันสกฤต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ฬาพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศัพทาลังการ หรืออลังการด้านเสียงในภาษาสันสกฤต โดยเฉพาะในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องพุธจิต ของ อัศวโฆษ ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านความเป็นมา ลักษณะ และประเภท ของศัพทาลังการที่มีในตำราการประพันธ์สันสกฤต แล้วพิจารณาบทประพันธ์ในเรื่องพุทธจิต ของ อัศวโฆษ แต่ต้นจนจบต้นฉบับภาษาสันสกฤตที่มีอยู่ และวิเคราะห์จัดประเภทบทประพันธ์นั้นๆ ตามลักษณะของศัพทาลังการที่ได้ศึกษารวบรวมไว้ วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกเป็น 4 บท บทแรก เป็นบทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัยและประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย บทที่ 2 เป็นเรื่องชีวประวัติและผลงานประพันธ์ของอัศวโฆษ รวมทั้งลักษณะคำประพันธ์และเนื้อเรื่องย่อของเรื่องพุทธจิต บทที 3 ว่าด้วยลักษณะของศัพทาลังการในตำราการประพันธ์ในภาษาสันสกฤต และวิเคราะห์ลักษณะของศัพทาลังการที่ปรากฏในเรื่องพุทธจิต บทที่ 4 เป็นสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า ศัพทาลังการหรืออลังการด้านเสียงในเรื่องพุทธจิต ของ อัศวโฆษ มีลักษณะส่วนใหญ่ตรงกับลักษณะของศัพทาลังการในตำราการประพันธ์สันสกฤต อันแสดงให้เห็นว่า เครื่องประดับภาษาในเสียงหรือศัพทาลังการนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการประพันธ์วรรณคดีสันสกฤต

บรรณานุกรม :
วชิราภรณ์ วรรณดี . (2522). ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิราภรณ์ วรรณดี . 2522. "ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิราภรณ์ วรรณดี . "ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
วชิราภรณ์ วรรณดี . ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.