ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ
นักวิจัย : อาทิมา มาสิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชพงศ์ ตั้งมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เป็นรูปแบบหนึ่งในการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญ นักวิจัยจำนวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับอัตราการการตอบกลับของแบบสอบถามว่ามีผลมาจากสิ่งใด เพื่อนำไปสู่การเพิ่มอัตราการตอบกลับให้มากขึ้น หรือใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามให้น้อยที่สุด การศึกษานี้มุ่งเน้นวิเคราะห์ผลกระทบของ (1) ระดับมาตราการประเมิน (2) แบบอักษร และ (3) ขนาดของตัวชี้ตำแหน่ง ที่มีต่ออัตราการตอบกลับ และ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ การทดลองในสภาพแวดล้อมจริง (Quasi Experiment) พบว่า แบบอักษรและขนาดของตัวชี้ตำแหน่งมีผลต่ออัตราการตอบกลับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าระดับมาตราการประเมินกลับไม่พบผลกระทบต่ออัตราการตอบกลับ ส่วนขนาดของตัวชี้ตำแหน่งมีผลต่อระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าระดับมาตราการประเมินและแบบอักษรไม่พบผลกระทบต่อระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางการวิจัยในเรื่องแบบสอบถามออนไลน์ และยังเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
อาทิมา มาสิริ . (2552). ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทิมา มาสิริ . 2552. "ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาทิมา มาสิริ . "ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อาทิมา มาสิริ . ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.