ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุชาติ ขำขจร
คำค้น : โรงเรียนเอกชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , โรงเรียนเอกชน -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทรัตน์ เจริญกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหาร 50 คน และผู้ปฏิบัติการสอน 260 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้ง 12 มาตรฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอน เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากซึ่งเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อยดังนี้ อาคารเรียนห้องเรียน ห้องประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติและสภาพแวดล้อมเหมาะกับหลักสุตรและเพียงพอต่อการใช้งานบริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่ผู้เรียนทั่วถึงและเพียงพอ ผู้บริหารเป็นผู้นำระดับมืออาชีพ ปรัชญาและสวัสดิการที่จัดให้แก่ผู้เรียนทั่วถึงและเพียงพอ ผู้บริหารเป็นผู้นำระดับมืออาชีพ ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเหมาะสมและใช้เป็นเครื่องชี้การดำเนินงานของโรงเรียนได้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ กระบวนการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตรงตามสภาพจริง หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ท้องถิ่นและผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ในวิชาที่สอนและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับสูง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้ง 4 ด้านของปัจจัยทรัพยากรการบริหาร 4 M's ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอนเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อยมาก ซึ่งเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านบุคคล ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

บรรณานุกรม :
สุชาติ ขำขจร . (2552). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ ขำขจร . 2552. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ ขำขจร . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุชาติ ขำขจร . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.