ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย
นักวิจัย : ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร
คำค้น : อิมพีแดนซ์ , ไบโออิมพีแดนซ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานะ ศรียุทธศักดิ์ , ขจร ตีรณธนากุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17857
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย ซึ่งเครื่องวัดที่ประดิษฐ์ขึ้นทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าตรงร่วมกับกระแสไฟฟ้าสลับแทนการใช้กระแสไฟฟ้าสลับเพียงอย่างเดียวเพื่อช่วยลดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในการวัดมุมเฟสของเครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบเดิม เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน ได้แก่ วงจรแหล่งจ่ายไฟ, วงจรสร้างสัญญาณ, วงจรแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าคงที่, วงจรวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า, ส่วนประมวลผลข้อมูล และส่วนแสดงผล จากการศึกษาการทำงานของเครื่องวัดที่ประดิษฐ์ขึ้นในการวัดค่าอิมพีแดนซ์และค่าความต้านทานพบว่า ในการวัดตัวต้านทานหรือตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาตรฐานและตัวต้านทานต่อขนานกับตัวเก็บประจุตามแบบจำลองของเนื้อเยื่อนั้น เครื่องสามารถวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่อยู่ในช่วง 160 โอห์ม ถึง 1000 โอห์ม และค่าตัวต้านทานได้ในช่วง 200 โอห์ม ถึง 1000 โอห์ม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.999 ส่วนการวัดค่าไบโออิมพีแดนซ์ในคนปกติโดยทำการเปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเครื่อง Maltron Bioscan 916S พบว่าการวัดค่าไบโออิมพีแดนซ์ในคนปกติ ด้วยการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนั้น สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจประมาณ 0.979 ในขณะที่การวัดความต้านทานในคนปกติ ด้วยการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนั้น จะทำได้ดีเมื่อทำการวัดกับกลุ่มผู้ทดสอบชายที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 20 กิโลกรัมต่อเมตรกำลังสอง โดยจะมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจอยู่ที่ 0.651

บรรณานุกรม :
ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร . (2552). การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร . 2552. "การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร . "การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ยศมงคล สวัสดิ์ศฤงฆาร . การประดิษฐ์เครื่องวัดไบโออิมพีแดนซ์แบบสองแหล่งจ่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.