ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
นักวิจัย : ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
คำค้น : ข้อสอบ , กาารวัดผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สวัสดิ์ ประทุมราช , เยาวดี วิบูลย์ศรี , ชูศักดิ์ ธัมภลิขิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665878 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบการเทียบมาตราที่ต่างกันสามรูปแบบ คือ 1) รูปแบบอีควิเปอร์เซนไตล์ 2) รูปแบบเชิงเส้นตรง และ 3) รูปแบบอิงทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบโลจจิสติคสามพารามิเตอร์ ด้วยการออกแบบเทียบมาตราโดยมีแบบสอบร่วมชนิดภายในที่มีความยาวต่างกันสามขนาด ซึ่งคิดเป็นร้อยละของแบบสอบเทียบมาตรา (35 ข้อ) คือ มีขนาดร้อยละ 60 (21 ข้อ) ขนาดร้อยละ 40 (14 ข้อ) และขนาดร้อยละ 20 (7 ข้อ) การประเมินผลการเทียบมาตรากระทำโดยการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการเทียบมาตรา ซึ่งเป็นเกณฑ์ภายในเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างวิธีเทียบภายในรูปแบบเดียวกัน และการวิเคราะห์กลุ่มสอบทานผล ซึ่งเป็นเกณฑ์ภายนอกเพื่อเปรียบเทียบความเพียงพอ ระหว่างวิธีเทียบมาตราโดยตรงกับผลสุดท้ายของการเทียบมาตรา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีสองกรณี คือ กรณีแบบสอบคัดเลือก และกรณีแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สำหรับกรณีแรกประชากรผู้สอบ คือ ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 15,875 คน ส่วนกรณีหลังประชากร คือ ผู้ลงทะเบียนวิชาที่เลือกมาใช้ในการวิจัยระดับปริญญาตรีจำนวน 12,383 คน ในแต่ละกรณีใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 1500 คน จำนวน 2 กลุ่ม สำหรับแบบสอบที่ใช้ในการเทียบมาตราแบ่ง เป็นชุด X และชุด Y ซึ่งมีจำนวนชุดละ 35 ข้อ และแบบสอบร่วม V ซึ่งมีสามขนาด ได้แก่ 21 ข้อ 14 ข้อ และ 7 ข้อนั้น ทำหน้าที่วัดความรู้หรือความสามารถเชิงจิตวิทยาที่ใกล้เคียงกัน ข้อสอบเหล่านี้สุ่มเลือกจากแบบสอบชนิดเลือกตอบเดิม 100 ข้อ ของสถานการณ์การสอบจริงทั้งสองกรณี แบบสอบร่วมขนาดร้อยละ 20 เป็นซับเซทของขนาดร้อยละ 40 และต่างก็เป็นซับเซทของขนาดร้อยละ 60 ภายหลังการผนวกแบบสอบร่วมเข้ากับแบบสอบเทียบมาตราแล้วได้แบบสอบที่ใช้ในการวิจัยรวม 3 คู่ คือ XV60-YV60 XV40-YV40 และ XV20-YV20 ความเที่ยงของแบบสอบแต่ละคู่ใกล้เคียงกัน (คู่ที่มีความเที่ยงต่างกันมากที่สุดต่างกันอยู่ .05) ส่วนการออกแบบการวิจัยนั้นได้ออกแบบให้กลุ่มแรก ∝ ทำแบบสอบชุด X กับแบบสอบร่วม (V) กลุ่มหลัง β ทำแบบสอบชุด Y กับแบบสอบร่วม (V) ในแต่ละกรณีใช้รูปแบบการเทียบมาตรา 3 รูปแบบ สร้างตารางแปลงคะแนนสมมูลจากคะแนนชุด Y ไปยังชุด X แล้ววิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการเทียบมาตรา คำนวณค่าดัชนีประสิทธิภาพสัมพัทธ์ (RE) การวิเคราะห์กลุ่มสอบทานผลนั้น กระทำโดยคำนวณค่าดัชนีเปรียบเทียบความแตกต่าง (C) ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนรวมและทดสอบความแตกต่างของค่าอันดับของดัชนีด้วยการทดสอบรายคู่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การเทียบมาตราแบบสอบชุดที่คล้ายกันโดยมีกลุ่มผู้สอบสองกลุ่มที่สุ่มจากประชากรเดียวกันทั้งกรณีแบบสอบคัดเลือก และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ให้ผลการเทียบมาตราที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้ง 9 วิธี ทั้งที่เกิดจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตราที่ต่างกัน และใช้แบบสอบร่วมที่มีความยาวต่างกัน 2. ความยาวของแบบสอบร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความแม่นยำ และความเพียงพอของวิธีเทียบมาตรา เมื่อความยาวแบบสอบร่วมเพิ่มขึ้นความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการเทียบมาตราลดลง และความคลาดเคลื่อนรวมจากการวิเคราะห์กลุ่มสอบทานผลก็ลดลงด้วย แต่เมื่อแบบสอบเทียบมาตราทั้งคู่มีค่าความเที่ยงสูงใกล้เคียงกันอยู่แล้ว ผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มความยาวของแบบสอบร่วมเห็นได้ไม่ชัดเจน 3. ในสถานการณ์ของการสอบคัดเลือก และการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น การเทียบมาตราด้วยรูปแบบเดียวกัน ให้ผลที่แตกต่างกันเมื่อประเมินด้วยความคลาดเคลื่อนรวม กล่าวคือ ในกรณีแบบสอบคัดเลือก รูปแบบที่ให้ผลดีตามลำดับ คือ อีควิเปอร์เซนไตล์ รูปแบบอิงทฤษฎีการตอบข้อสอบ และรูปแบบเชิงเส้นตรง ส่วนในกรณีแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รูปแบบที่ให้ผลดีตามลำดับ คือ รูปแบบเชิงเส้นตรง รูปแบบอีควิเปอร์เซนไตล์ และรูปแบบอิงทฤษฎีการตอบข้อสอบ

บรรณานุกรม :
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ . (2529). การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ . 2529. "การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ . "การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ . การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.